PRIVATLIVSPOLITIK FOR BEHANDLING AF KUNDEOPLYSNINGER

 

1.     INDLEDNING

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan DELACOUR Advokatpartnerselskab (herefter ”DELACOUR”, ”vi”, ”vores”, eller ”os”) indsamler og anvender dine personoplysninger og de rettigheder, som du har i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger.

 

2.     DEN DATAANSVARLIGE

DELACOUR er dataansvarlig i forbindelse med indsamling og behandling af dine personoplysninger. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

DELACOUR Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 33 365 365
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C

Tlf.: 7011 1122
E-mail: delacour@delacour.dk.

DELACOUR har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, der skal bidrage til at sikre DELACOURs overholdelse af den til enhver tid persondatalovgivning, navnlig databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven (”persondatalovgivningen”).

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du f.eks. har spørgsmål til denne privatlivspolitik, til behandlingen af dine personoplysninger eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til denne privatlivspolitik og den gældende persondatalovgivning. Databeskyttelsesrådgiverens kontaktoplysninger finder du nedenfor: 

Reza Ahmadian
Portland Towers, Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

E-mail: rea@delacour.dk
Tlf.nr.: +45 6166 8336

 

3.     FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Vi behandler som led i administrationen af klientforholdet mellem dig og DELACOUR en række personoplysninger om dig. Foruden en behandling med det generelle formål at administrere din klientforhold til DELACOUR, behandler vi oplysningerne med følgende specifikke formål:

 

Formål

 

Retsgrundlag for behandling

  • Rådgivning og varetagelse af dine interesser
  • Udarbejdelse af og indgåelse af retsskabende dokumenter, f.eks. ansættelseskontrakter, overdragelsesaftaler, købsaftaler m.fl.
  • Førelse af retssager

 

Behandling sker med henblik på opfyldelse af de kontraktforhold, som er indgået mellem dig og DELACOUR, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Behandling af eventuelle følsomme personoplysninger (f.eks. oplysninger om dit helbred eller fagforeningsmæssige tilhørsforhold) eller oplysninger om strafbare forhold som led i vores rådgivning sker med henblik på at fastslå, forsvare eller at gøre et krav gældende, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 1, litra b henholdsvis jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 og 4.

  • Overholdelse af lovgivningsmæssige krav, herunder hvidvaskloven.

 

Behandlingen sker med henblik på opfyldelse af DELACOURs retlige forpligtelser, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

  • Udsendelse af nyhedsbreve

 

Behandlingen sker som udgangspunkt på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10, stk. 1.

  • Indsamling af cookies ved brug af vores hjemmeside

 

Behandlingen sker for at forfølge vores legitime interesser i at levere en brugervenlig hjemmeside til vores besøgende, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Se nærmere i vores cookiepolitik.

 

4.     KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger omfatter dine kontaktoplysninger, og enhver anden oplysning, som er nødvendige for at kunne opfylde de generelle og de specifikke behandlingsformål.

Dette omfatter – men ikke begrænset til – navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, legitimationsoplysninger samt faktureringsoplysninger.

Herudover kan vi – afhængig af den konkrete sag – behandle følsomme oplysninger, herunder oplysninger om race og etnicitet, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsmæssige forhold, seksualitet, strafbare forhold samt oplysninger om gæld og økonomiske forhold. Disse oplysninger behandles alene, såfremt de er nødvendige for den pågældende sag, herunder for at fastslå eller forsvare et retskrav, f.eks. ved tvister i forbindelse med afskedigelse af medarbejdere.

I forbindelse med din brug af vores hjemmeside eller tilmelding og modtagelse af nyhedsbreve kan vi behandle din IP-adresse, din e-mail og dit navn.

Ovenstående oplysninger betegnes i det følgende samlet som ”Personoplysninger”.

5.     INDSAMLING AF OPLYSNINGER

Vi indsamler primært oplysninger fra dig og gennem den løbende administration af kundeforholdet, herunder i telefoniske drøftelser, e-mail korrespondancer samt fysiske møder.  

Vi kan også indsamle oplysninger om dig, hvis du er part i en sag, som vi behandler på vegne af en kunde.
 

6.     VIDEREGIVELSE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

De Personoplysninger som DELACOUR indsamler og behandler til ovenstående formål, vil som udgangspunkt kun blive videregivet til tredjeparter med dit samtykke.  

DELACOUR kan dog videregive dine Personoplysninger til tredjeparter (som f.eks. offentlige myndigheder, domstole og databehandlere) for at kunne administrere dit kundeforhold og varetage dine interesser.

Dine Personoplysninger kan i forbindelse med indsættelse af midler på klientkontoen ligeledes blive videregivet til pengeinstitutter med henblik på at overholde vores forpligtelser efter hvidvaskloven.

I tilfælde af at DELACOUR overlader behandlingen af dine Personoplysninger til en tredjepart (databehandlere) vil DELACOUR udelukkende overlade behandlingen dine Personoplysninger til tredjeparter, som kan behandle din Personoplysninger med den nødvendige sikkerhed, fortrolighed og integritet. DELACOUR har implementeret passende kontrol med sådanne tredjeparters behandling af dine Personoplysninger.

DELACOUR kan herudover være forpligtet til at videregive dine Personoplysninger i medfør af lovgivning eller andre retlige forpligtelser.

 

7.     OPBEVARINGSPERIODE FOR DINE PERSONOPLYSNINGER

DELACOUR vil kun behandle og opbevare dine Personoplysninger i det tidsrum, det er nødvendigt af hensyn til ovenstående formål og således at vi kan varetage dine og kundens interesser bedst muligt.

Vi vil i forbindelse med bestemmelse af opbevaringsperioden bl.a. lægge vægt på, om en opbevaringsperiode følger af lovgivningen herunder hvidvaskloven og skattelovgivningen.  

Såfremt du er part i en sag, kan vi opbevare oplysninger om dig i den periode, hvor det er nødvendigt for at fastslå et retskrav, gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav. I forhold til vurdering af opbevaringsperioden, kan vi bl.a. lægge vægt på forældelsesreglerne i forældelsesloven.

Der vil ligeledes blive lagt vægt, om Personoplysningerne og øvrige oplysninger arkiveret på sagen kan tjene som dokumentation for rådgivning og forudsætningerne herfor eller som dokumentation for udarbejdelse eller indgåelse af eller rådgivning om retsskabende dokumenter, som f.eks. ansættelseskontrakter, testamenter, overdragelsesaftaler m.fl.

 

8.     BEHANDLINGSSIKKERHED

DELACOUR har implementeret og gennemført nødvendige og passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

DELACOUR gennemfører herudover løbende undervisning og træning af sine medarbejdere ed henblik på at sikre passende behandling af dine Personoplysninger.

Hvis DELACOUR videregiver dine Personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med punkt 0 ovenfor, vil DELACOUR sikre, at disse databehandlere ligeledes implementerer og gennemfører passende sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine Personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse.

 

9.     TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE

I det omfang DELACOURs behandling af dine Personoplysninger måtte ske på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at kontakte DELACOUR eller vores databeskyttelsesrådgiver.

Din tilbagekaldelse af dit samtykke indebærer som hovedregel, at DELACOUR vil ophøre med at behandle dine Personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger er 

Dataansvarlig

Databeskyttelsesrådgiver

DELACOUR Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 33 365 365

Åboulevarden 13
8000 Aarhus C

Tlf.: 7011 1122
E-mail: delacour@delacour.dk

Reza Ahmadian

Portland Towers, Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Tlf.: 6166 8336
e-mail: rea@delacour.dk 

 

10.  DINE RETTIGHEDER

Du har ret til efter anmodning at få oplyst, hvilke oplysninger DELACOUR behandler om dig.

Hvis de oplysninger, som DELACOUR behandler om dig, er urigtige, ufuldstændige eller vildledende, har du ret til at få berigtiget, fuldstændiggjort eller blokeret oplysningerne.

Du kan også i visse situationer gøre indsigelse mod DELACOURs behandling af dine Personoplysninger eller bede DELACOUR begrænse behandlingen af dine oplysninger.

Du kan i visse tilfælde have ret til dataportabilitet, herunder at få overført dine Personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Ønsker du at høre mere om – eller udøve dine rettigheder, kan du kontakte DELACOUR eller databeskyttelsesrådgiveren. 

Dataansvarlig

Databeskyttelsesrådgiver

DELACOUR Advokatpartnerselskab
CVR-nr.: 33 365 365

Åboulevarden 13
8000 Aarhus C

Tlf.: 7011 1122
E-mail: delacour@delacour.dk

Reza Ahmadian

Portland Towers, Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn

Tlf.: 6166 8336
e-mail: rea@delacour.dk 

 

11.    KLAGE

Du kan til enhver tid kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du mener, at DELACOUR behandler dine Personoplysninger i strid med gældende lovgivning.

Du har dog også ret til at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28,5
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
dt@datatilsynet.dk

Er behandlingen af dine Personoplysninger underlagt EU-lovgivning, herunder EU’s persondataforordning, kan du indgive din klage til andre tilsynsmyndigheder inden for EU.

 

12.  OVERFØRSEL TIL TREDJELANDE

Dine Personoplysninger behandles inden for EU.

Såfremt DELACOUR iværksætter en overførsel eller behandling i lande uden for EU, f.eks. ved opbevaring i en cloudtjeneste, vil vi i disse tilfælde træffe passende foranstaltninger for at sikre, at dine Personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik ligesom der sikres et gyldigt overførselsgrundlag.

Du kan anmode om at få en kopi af eller blive henvist til tilgængelige og fornødne garantier for beskyttelse af dine Personoplysninger uden for EU.

13.  ÆNDRINGER

DELACOUR forbeholder sig retten til at ændre denne Privatlivspolitik.  

DELACOURs til enhver tid gældende Privatlivspolitik kan findes på DELACOURs hjemmeside: www.delacour.dk.

Du har også mulighed for at få tilsendt den gældende version af Privatlivspolitikken ved henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren. Du finder kontaktoplysningerne øverst.

Hvis der foretages væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, orienterer vi dig så vidt muligt herom ved særskilt meddelelse.