Forretningsbetingelser for DELACOUR Advokatpartnerselskab

Disse forretningsbetingelser for DELACOUR Advokatpartnerselskab (CVR-nr. 33 365 365) (herefter DELACOUR) gælder for de juridiske opgaver, som vi påtager os over for klienten, medmindre andet aftales skriftligt.

Opgavens omfang og udførelse
DELACOUR og klienten aftaler løbende omfanget af og tidsperspektivet for den juridiske bistand, som DELACOUR skal yde klienten.

DELACOUR forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand i det aftalte omfang og inden for den aftalte tid.

Interessekonflikter
Som danske advokater er DELACOUR underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik og de af Advokatrådet udarbejdede advokatetiske regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard og etik. Alle opgaver, som DELACOUR påtager sig, udføres i overensstemmelse med retsplejelovens regler om advokater, Advokatrådets advokatetiske regler samt anden relevant lovgivning.

I overensstemmelse med Advokatrådets regler og vores interne procedurer afklarer vi og sikrer, at der ikke foreligger nogen interessekonflikt, inden vi påtager os en opgave for en klient. Hvis der under sagens forløb indtræder inhabilitet eller en interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os sagen, anbefaler vi gerne en anden advokat, der kan videreføre sagen, og vi assisterer i relevant omfang klienten og den nye advokat ved overdragelsen af sagen.

Identitetsoplysninger og hvidvaskregler
Som danske advokater er DELACOUR omfattet af reglerne i hvidvaskloven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. Vi indhenter og opbevarer derfor identitetsoplysninger om enhver klient i det omfang, der er krav herom i lovgivningen.

Brug af vores rådgivning
Vores juridiske bistand er målrettet til den konkrete opgave og er alene ydet til brug for klienten i forbindelse med den konkrete opgave.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som DELACOUR leverer til klienten som led i udførelsen af bistanden, men DELACOUR har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

Salær og betaling
Fastsættelsen af et advokatsalær er baseret på flere parametre. Ved fastsættelsen af salæret henser DELACOUR til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar.

Opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rejse- og opholdsudgifter, forplejning, forsendelsesudgifter, eksterne transmissionsudgifter samt omkostninger til telefonkonferencer betales af klienten ud over salæret.

Udgifter til kopiering af opgaverelateret materiale afregnes i henhold til konkret omfang og betales af klienten ud over salæret.

Det kan være vanskeligt allerede i forbindelse med modtagelsen af en opgave at vurdere det med opgaven forbundne arbejde og dermed salærets størrelse. Hvis salæret ikke kan oplyses på forhånd, oplyser vi efter nærmere aftale om den måde, hvorpå salæret beregnes, for eksempel de timepriser der anvendes, ligesom vi efter nærmere aftale giver et begrundet overslag over salæret og oplysning om de forventede omkostninger og udlæg. Vi orienterer så tidligt som muligt klienten, hvis det viser sig, at det samlede salær forventes at overstige overslaget.

Vi afregner løbende vores bistand, omkostninger og udlæg og fremsender faktura ved udløbet af hver måned, ved udgangen af hvert kvartal eller med et andet passende interval.

Eksterne omkostninger og udlæg kan kræves forudbetalt. Nye og udenlandske klienter anmodes om forudbetaling af salær. Forudbetalte udlæg eller omkostninger samt salær indsættes på en klientkonto og kan inklusive renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

Hvis ikke andet er aftalt er vores betalingsbetingelser netto 8 dage fra fakturadato. Ved betaling efter forfald tilskrives renter med 1% pr. måned.

Alle klientmidler, der betros DELACOUR, forvaltes efter Advokatrådets regler og bliver indsat på klientkonti. Eventuelle tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatrådets regler.

Klientmidler er reguleret i lov om indskyder- og investorgarantiordning. Beskyttelsen er med virkning fra 1. juni 2015 generelt beløbsbegrænset til 100.000 EUR pr. klient pr. pengeinstitut. Delacour hæfter ikke for tab af klientmidler, som måtte følge af insolvensbehandling af det pengeinstitut, hvori midlerne er indsat


Fortrolighed og insiderregler
Alle i DELACOUR er underlagt tavshedspligt. DELACOUR er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som er modtaget fra eller vedrørende en klient i forbindelse med en opgave, fortroligt, medmindre det fremgår af omstændighederne, at oplysningen ikke er af fortrolig karakter.

Alle i DELACOUR er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
DELACOUR er ansvarlig for den leverede juridiske bistand i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Ansvaret er dog for såvel DELACOUR som dets partnere og medarbejdere begrænset til et beløb på maksimalt DKK 10.000.000 pr. opgave. DELACOUR og dets partnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab, følgeskader eller ikke-økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.


DELACOUR har tegnet er ansvarsforsikring indeholdende advokatgaranti hos Codan. Såfremt der i forbindelse med en usædvanlig eller en ekstraordinært stor opgave er behov for en særlig projektansvarsforsikring, drøfter vi gerne på forhånd mulighederne og vilkårene herfor.

DELACOUR hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som DELACOUR har henvist klienten til, og DELACOUR hæfter heller ikke for eventuelle fejl begået af underleverandører, som DELACOUR efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vores bistand er begrænset til forhold, som vedrører dansk ret, og vores bistand vedrører derfor alene forhold i relation til dansk ret.

DELACOUR hæfter ikke for eventuelle fejl begået af DELACOURs samarbejdskontor i Rusland, i det omfang fejlen vedrører arbejde, som er selvstændigt faktureret af de pågældende samarbejdskontorer. Dette gælder, selv om DELACOUR har været involveret i samme projekt, og selv om DELACOUR måtte have modtaget kopi af eventuelt fejlbehæftet materiale.

Klager
Som danske advokater er DELACOUR underlagt Advokatrådets almindelige regler om adfærds- og salærklager.

Hvis klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller et faktureret salær, beder vi klienten om at kontakte den partner, der er ansvarlig for klientforholdet. Hvis klienten og den klientansvarlige partner ikke kan opnå en afklaring, inddrages vores interne etikudvalg, der sørger for, at klagen behandles efter interne procedurer, der bl.a. sikrer en bedømmelse fra en eller flere andre, erfarne partnere, som ikke har været involveret i opgaven, med henblik på at søge en mindelig løsning.

Lovvalg og værneting
DELACOURs rådgivning og disse forretningsbetingelser er undergivet dansk ret.

Whistleblower Link I Tekst