Nye lovregler om pant i betalingsrettigheder

Insolvensret og rekonstruktion  Skrevet den 16.03.2018

Den 15. marts vedtog Folketinget en ændring af lov om landbrugsstøtte, hvor der er indført nye regler om pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen.

Lovændringen er affødt af en kendelse fra Vestre Landsrets af 7. juli 2017, der fastslog, at den relevante sikringsakt ved pantsætning af betalingsrettigheder er tinglysning efter reglerne om tinglysning af pant i løsøre.

Forud for kendelsen havde Natur- og Erhvervsstyrelsen (nu Landbrugsstyrelsen) i sine vejledninger anført, at en betalingsrettighed var en simpel fordring med den følge, at sikringsakten var anmeldelse af pantet overfor Landbrugsstyrelsen efter gældsbrevslovens § 31.

Vestre Landsrets kendelse indebar, at 5.175 pantsætninger af 521.717 betalingsrettigheder til en støtteværdi på kr. 1,3 mia. modsat det, man hidtil havde antaget, var uden prioritetsbeskyttelse mod aftaler, der i god tro blev indgået om betalingsrettighederne, og mod retsforfølgende kreditorer.

Med de nye lovregler rettes der i vidt omfang op på virkningerne af den retsvildfarelse, Styrelsen har svævet i.

Ifølge lovændringen og et foreliggende udkast til en bekendtgørelse (bekendtgørelse om registrering af pant i betalingsrettigheder efter grundbetalingsordningen) er sikringsakten nu ”meddelelse” til miljø- og fødevareministeren, i praksis Landbrugsstyrelsen.

Ved meddelelse om pant i betalingsrettigheder til Landbrugsstyrelsen opnår pantet prioritetsbeskyttelse mod aftaler, der i god tro indgås med pantets ejer, og mod retsforfølgning.

Pantsætninger af betalingsrettigheder, der ikke er meddelt Styrelsen forud for den 7. juli 2017, skal fra lovens ikrafttræden den 1. april 2018 meddeles til Landbrugsstyrelsen for at opnå prioritetsbeskyttelse.

Pant i betalingsrettigheder, der er allerede er meddelt til Styrelsen forud for den 7. juli 2017, tillægges prioritetsbeskyttelse fra tidspunktet for meddelelsen, og skal således ikke meddeles Landbrugsstyrelsen på ny. Dog fortrænges sådanne tidligere meddelte pantsætninger af restforfølgning og af aftaler, der i god tro er indgået med pantets ejer, hvis aftalen er tinglyst eller retsforfølgningen er foretaget inden lovens ikrafttræden 1. april 2018.

Tinglyste panterettigheder i betalingsrettigheder skal for at opretholde prioritetsbeskyttelsen meddeles til Landbrugsstyrelsen. Ifølge udkastet til bekendtgørelsen skal meddelelse ske senest 30. september 2018.

Ifølge udkastet til bekendtgørelsen skal anmeldelser af pant ske ved anvendelse af blanketter, der findes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Der skal betales et gebyr på kr. 2.250 pr. meddelelse. Dog er meddelelse om tinglyst pant i betalingsrettigheder fritaget for gebyr. Ved forsinket betaling af gebyret rykkes meddelelsestidspunktet, indtil betaling er sket.

Der er ved de nye regler ikke indført bestemmelser om, at udlæg i betalingsrettigheder eller retsforfølgning skal meddeles til Landbrugsstyrelsen for at opnå prioritetsbeskyttelse, og dette forhold er ikke omtalt i forarbejderne til lovændringen.

Det må herefter antages, at det ikke er nødvendigt for en udlægshaver at meddele Landbrugsstyrelsen om udlægget for at opnå prioritet forud for aftaler om pant, der i god tro meddeles til Landbrugsstyrelsen efter udlæggets foretagelse. Endvidere må en konkurs fortrænge aftaler om pant med en godtroende aftaleerhverver, hvor pantet meddeles til Landbrugsstyrelsen efter udløbet af døgnet, i hvilket konkursen bekendtgøres i Statstidende jf. konkurslovens § 30.

Lovgiver har ej heller forholdt sig til spørgsmålet, om hvem den støtte, der kommer til udbetaling under en konkurs, skal tilfalde. Spørgsmålet opstår som følge af, at pantet i betalingsrettigheder ikke i sig selv antages at omfatte den støtte, der kan søges på grundlag af rettighederne.

Hvis du har spørgsmål til, hvad de nye lovregler betyder for dig, kan du kontakte advokat og partner, Lars Hjortshøj Nielsen.