Eksempler: Hvornår kan bestyrelsen ændre fondens vedtægter?

Foreninger og fonde  Skrevet den 20.03.2018

Vi giver nogle konkrete eksempler på både vedtægtsændringer der er blevet godkendt og forslag til ændringer der er blevet afvist.

Vi bringer i løbet af 2018 en ny artikelserie om regulering af fonde. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i de mindre erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Du kan læse tidligere relaterede artikler her.

Hvornår kan bestyrelsen ændre fondens vedtægter?

I forrige artikel beskrev vi overordnet mulighederne for at ændre fondens vedtægter. Her får du indblik i nogle konkrete eksempler, der beskriver, hvordan og hvornår vedtægterne i en fond kan ændres – og hvornår de ikke kan.                                              

Det er generelt sværere at få tilladelse til at ændre fondens formålsbestemmelse og til at ændre fondens bestemmelser om, hvordan likvidationsprovenuet ved fondens opløsning skal fordeles. Det skyldes, at de bestemmelser påvirker, hvem der får midler fra fonden.

Ændring af formål og uddeling af fondsmidler

I en konkret sag havde en fond til formål at uddele midler til personer bosiddende i en bestemt kommune. Efter en sammenlægning af kommunerne ville fondens bestyrelse ændre formålet, så fonden kunne uddele til personer bosiddende i den samlede, nye og større kommune. Civilstyrelsen afviste anmodningen, da fonden stadig kunne uddele midler til personer bosiddende i det geografiske område for den nu tidligere kommune, selvom der var sket en sammenlægning.

Civilstyrelsen har også i en anden sag afvist at give tilladelse til en ændring af uddelingsbestemmelsen, der ville begrænse det geografiske områdefor af uddelinger fra fonden. Omvendt har Civilstyrelsen i en anden sag tilladt, at en fond udvidede sit uddelingsformål fra at omfatte ”kirkelige formål” i et navngivet sogn til i stedet at omfatte ”fattige” i samme sogn. Civilstyrelsens afgørelser viser, at der altid skal foretages en meget konkret vurdering.

Skal fondens vedtægter følge med tiden?

I takt med at tiderne ændrer sig, kan en fonds vedtægter komme ud af trit med udviklingen i samfundet. Men som udgangspunkt giver Civilstyrelsen ikke tilladelse til sproglige moderniseringer eller rene tekniske ændringer, da det ikke er en tungtvejende begrundelse for vedtægtsændringer.

Men det er ikke kun sproget, der ændrer sig. Kønsroller, og hvad der er politisk korrekt ændrer sig også over tid. Civilstyrelsen har i den forbindelse konkret tilladt, at en vedtægtsbestemmelse, der kun omtalte mænd blev udvidet til også at omfatte kvinder. Omvendt har Civilstyrelsen i en anden sag afvist at give tilladelse til uddeling af midler til udlændinge, da vedtægterne specifikt, og kun, nævnte danskere.

Bestemmelser vedrørende forvaltningen af fonden

Kravene til begrundelsen for en vedtægtsændring er lidt mindre, når der er tale om spørgsmål, der relaterer sig til forvaltningen af fonden (eksempelvis legatstørrelser, forretningsgangen i bestyrelsen, antallet af bestyrelsesmedlemmer og lign.). I en konkret sag havde fondens bestyrelse anmodet om at få tilladelse til at begrænse størrelsen af legaterne. De var (efter bestyrelsens vurdering) blevet for store, fordi der var meget få ansøgninger. Bestyrelsen anmodede samtidig om at få lov til at indføre et supplerende, nyt formål, som fondens midler kunne uddeles til. Civilstyrelsen gav ikke tilladelse til ændringen og udtalte, at der skal være tale om meget store legater, før der kan gives tilladelse til denne type ændringer.

Hvis bestyrelsen skal have mulighed for at anbringe fondens midler på en anden måde, end hvad der fremgår af de strenge bestemmelser i anbringelsesbekendtgørelsen, så skal det fremgå af vedtægterne. Civilstyrelsen giver som regel afslag på vedtægtsændringer, der udvider bestyrelsens muligheder for at anbringe midlerne på måder, der afviger fra anbringelsesbekendtgørelsen. Det er derfor vigtigt at få dette aspekt med i vedtægterne fra stiftelsen.

Bestyrelsen kan pålægges sanktioner i form af bøder og erstatningsansvar, hvis den handler efter de ønskede vedtægtsændringer uden at have fået Civilstyrelsens godkendelse af ændringerne. I en konkret sag havde bestyrelsen uddelt midler til almennyttige formål, selvom Civilstyrelsen flere gange havde nægtet at godkende vedtægtsændringer, der ville inkludere almennyttige formål i fondens uddelingsformål. Det medførte sanktioner for bestyrelsen.