Hvorfor bør du overveje generationsskifte af din familieejede virksomhed nu?

Privatret  Skrevet den 25.06.2018

Politisk debat om bo- og gaveafgiften bør give overvejelser om fordelene ved at foretage generationsskifte på nuværende tidspunkt.

Den 1. april 2017 trådte lovforslaget om nedsættelse af bo- og gaveafgift ved generationsskifte af familieejede virksomheder i kraft. Et år senere er denne afgiftsnedsættelse fortsat under debat. Nogle politikere mener, at afgiften bør fjernes helt mens andre politikere mener, at der bør ske en tilbagerulning af ordningen. Et generationsskifte bør derfor overvejes nu.

Generationsskifte

Et generationsskifte indebærer, at en virksomhed overdrages til ejerens næste generation. En sådan overdragelse kan eksempelvis ske ved såkaldt succession, hvilket indebærer at den nye generationsejer overtager den tidligere ejeres skattemæssige forpligtelser. Overdragelsen vil ikke udløse en afståelsesbeskatning, idet denne udskydes. Den nye generationsejer anses dermed for at have købt virksomheden til samme pris og på samme tidspunkt som den tidligere ejer. Overdages virksomheden ved hel eller delvis gave inden for gavekredsen, skal der betales en gaveafgift efter bo- og afgiftsloven heraf.

De nuværende regler

Vedtagelsen af de nuværende regler indebærer en gradvist nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15% i 2015 til 5% i 2020. På nuværende tidspunkt udgør afgiften 7%.

Afgiftsnedsættelse 2016    2017    2018    2019    2020   
Bo- og gaveafgiftssats (pct)      13 13 7 6 5

 

 

Reglerne gælder såvel generationsskifte af personligt drevne virksomheder, som virksomheder drevet i selskabsform.

Reglerne om nedsat bo- og gaveafgift finder i dag kun anvendelse, såfremt visse betingelser er opfyldt. Der skal for det første være tale om voerdragelse af en erhvervsvirksomhed til den nære familie, eksempelvis børn. For det andet skal overdrageren have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen. For det tredje skal erhververen skal opretholde ejerskabet i mindst 3 år og for det fjerde skal betingelserne for skattemæssig succession skal være opfyldt. Yderligere skal virksomheden være reel og aktiv, hvilket indebærer, at virksomhedens aktiviteter ikke må have karakter af passiv kapitalanbringelse.

Konsekvenser af en eventuelt tilbageføring af reglerne

Politikkerne debatterer på nuværende tidspunkt, hvordan afgiften skal se ud i fremtiden.

En gruppe af politikere ønsker frem mod 2025, at afgiften skal fjernes helt. Det gælder både bo- og gaveafgiften. En indførelse heraf vil medføre, at et generationsskifte af en familieejet virksomhed i fremtiden vil være endnu mere økonomisk fordelagtigt for både overdrager og erhverver.

Andre politikkere ønsker derimod, at reduktionen i bo- og arveafgiften rulles tilbage til forholdene før lovændringen i 2017, hvilket vil medføre, at afgiftsniveauet igen sættes til 15% ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til et nært familiemedlem mv.

Det kan derfor være fordelagtigt at overveje et generationsskifte på nuværende tidspunkt.

- - - - -

Ønsker du at vide mere om mulighederne for et generationsskifte af din familievirksomhed, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel.