Må en arbejdsgiver stille krav om medlemskab af folkekirken?

Ansættelsesret - det handler om mennesker  Skrevet den 11.07.2018

Ligebehandlingsnævnet har den 27. juni 2018 truffet afgørelse om, hvorvidt en arbejdsgiver må lægge vægt på ansøgeres medlemskab af Den Danske Folkekirke i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere.

Sagen omhandlede en organisation, der efter sit formål arbejder ud fra et kristent livs- og menneskesyn og søger sine medarbejdere blandt medlemmer af Den Danske Folkekirke.

Organisationen driver blandt andet flere stofindtagelsesrum, og opslog i 2017 to stillinger til besættelse af medarbejdere med sundhedsmæssig og/eller pædagogisk bagrund. I opslaget havde organisationen angivet, at man forventede at ansøgere var medlem af folkekirken og kunne arbejde ud fra organisationens kristne livs- og menneskesyn.

Klage over forskelsbehandling

En kvindelig ansøger klagede over, at hun ikke var blevet tilbudt en af de ledige stillinger og at dette skyldes ulovlig forskelsbehandling på baggrund af hendes køn og hendes manglende medlemskab af folkekirken.

Kvinden havde i gennem mere end halvandet år være tilknyttet organisationens stofindtagelsesrum, først som praktikant, dernæst som vikar og endeligt som fastansat i en tidsbegrænset stilling på 13 måneder.

Forskelsbehandlingslovens forbyder som udgangspunkt, at en arbejdsgiver lægger vægt på en persons religion eller tro i forbindelse med ansættelse, afskedigelse, forfremmelse, forflyttelse eller med hensyn til løn- og arbejdsvilkår. Dette forbud gælder dog ikke, hvis arbejdsgiveren har som sit udtrykte formål at fremme et religiøst standpunkt eller en bestemt trosretning.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Ved sin vurdering af om klageren var blevet forskelsbehandlet på baggrund af religion eller tro fandt Ligebehandlingsnævnet, at idet arbejdets art lå inden for organisationens kerneområde, var det i det konkrete tilfælde ikke i strid med forskelsbehandlingsloven at stille krav om medlemskab af folkekirken. Det var uden betydning, at kvinden tidligere havde været ansat i en tidsbegrænset stilling uden at det manglende medlemskab af folkekirken havde givet anledning til bemærkninger.

Organisationen blev derfor frifundet. Ligebehandlingsnævnet fandt derudover ikke, at kvinden havde påvist faktiske omstændigheder for, at hendes køn havde indgået i organisationens beslutning om ikke at ansætte hende.

Advokat Jon Lauritzen og advokatfuldmægtig Anders Nielsen repræsenterede organisationen.

Afgørelsen kan findes her under j.nr.: 18-1734.