Nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold

Lejeret  Skrevet den 22.01.2018

Folketinget vedtog den 14. december 2017 ændringer af reglerne i lejeloven og almenlejeloven vedrørende fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold.

Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2018, og har direkte virkning for lejekontrakter indgået efter dette tidspunkt. De nye regler indebærer, at udlejer og lejer fremover har frit valg i forhold til valg af kommunikationsform af visse skriftlige meddelelser. Parterne kan således frit vælge fra meddelelse til meddelelse, om meddelelsen skal ske pr. post eller via digital kommunikation.

Endvidere indebærer de nye regler, at udlejer kan udlevere indflytnings- og fraflytningsrapport digitalt, ligesom lejer ved digital kommunikation kan kvittere for modtagelsen heraf. Det præciseres endvidere, at udlejer i forbindelse med dennes opfyldelse af tilbudspligten, kan give lejer de krævede oplysninger ved at udlevere et link til de pågældende oplysninger på udlejers hjemmeside, hvis udlejer samtidig giver lejer meddelelse herom, f.eks. ved at sende lejer en e-mail med direkte link til hjemmesiden. Udlejer kan endvidere give oplysningerne til lejer ved at udlevere et USB-stik, som indeholder de krævede oplysninger.

Undtagelser
Reglerne gælder dog ikke ubetinget, da der i loven er indsat visse undtagelser, hvorefter visse meddelelser fortsat skal ske pr. almindelig post, ligesom hver af parterne med én måneds varsel kan forlange, at meddelelser fremadrettet ikke længere skal afgives digitalt.

Der er i loven indsat følgende undtagelser:

  • Hvis udlejer eller lejer er fritaget fra Digital Post, så kan der ikke gives meddelelse ved digital kommunikation og
  • meddelelser vedrørende udlejers opsigelse af lejeforholdet, samt påkrav til lejer efter dennes betalingsmisligholdelse, kan ikke ske ved digital kommunikation. Disse meddelelser skal derimod fortsat ske pr. almindelig post.

Overgangsregler
For lejekontrakter, som er indgået den 1. januar 2018 eller senere finder ovenstående regler om digital kommunikation direkte anvendelse.

For lejekontrakter, som er indgået før den 1. januar 2018, finder reglerne om digital kommunikation mellem udlejer og lejer først anvendelse pr. 1. januar 2019. I de tilfælde, hvor der er tale om meddelelser fra udlejers side, gælder reglerne alene under forudsætning af, at udlejer har givet lejer forudgående meddelelse om, at reglerne finder anvendelse.

Bevisbyrde
På trods af de nye regler om digital kommunikation, ændres der ikke ved, at bevisbyrden for, at meddelelsen er kommet frem til modtagerens besiddelse, fortsat påhviler afsenderen. Meddelelsen får således ingen retsvirkninger, hvis afsenderen ikke kan bevise, at den er kommet frem til modtagerens besiddelse.

Meddelelser, som på et senere tidspunkt, muligvis vil kunne kræves bevist, at de er kommet til modtagerens besiddelse, anbefales således fortsat at fremsendes med anbefalet post eller afleveringsattest.

Lovforslaget med bemærkninger kan findes via dette link.

Vil du gerne vide mere eller har du spørgsmål i forbindelse med de nye regler om digital kommunikation i boliglejeforhold, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel.