Ægtefællers deling af pensionsordninger

Privatret  Familieforhold  Skrevet den 22.01.2018

Er du gift og indbetaler du regelmæssigt på en pensionsopsparing? Så skal du være opmærksom på, at rimelige pensionsordninger ikke indgår i formuedelingen i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvis der er aftalt formuefællesskab i ægteskabet.

I ægteskaber med formuefællesskab er det klare udgangspunkt, at samtlige af ægtefællernes økonomiske midler deles ligeligt mellem parterne i tilfælde af separation eller skilsmisse. Dette gælder dog undtagelsesvist ikke, når der er tale om rimelige pensionsordninger. I nogle tilfælde kan det være ønskværdigt og mere fordelagtigt for ægtefællerne, at der også sker en ligedeling af pensionerne. Nedenfor kan du læse mere om pensionsrettigheders behandling ved formuedeling, og mulighederne for at indgå aftaler herom.

Krav om ”rimelig” pensionsordning
Udgangspunktet er, at ægtefællers rimelige pensionsordninger ikke indgår i formuedelingen i tilfælde af separation eller skilsmisse. En ”rimelig” pensionsordning defineres, som den type pension, man må forventes at kunne være i besiddelse af, blandt andet henset til ens uddannelse, arbejde, løn og alder. Som et eksempel kan nævnes, at arbejdsmarkedspensioner sædvanligvis anses for at være rimelige pensionsordninger. Pensionsordninger, som ikke kan anses for rimelige, indgår derimod i formuedelingen i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det betyder, at ekstraordinære indbetalinger på en pensionsordning indgår i formuedelingen.

Muligheder for kompensation
I nogle situationer kan en ægtefælles pensionsopsparing, selvom den anses som rimelig i forhold til ovennævnte vurdering, vurderes at være urimeligt stor i forhold til den anden ægtefælles pensionsopsparing. I de situationer, hvor den ene ægtefælles pensionsopsparing er meget mindre eller ikke-eksisterende, kan ægtefællen med den mindste pension være berettiget til kompensation herfor.

Der kan tildeles kompensation, hvis den beskedne størrelse på ægtefællens pensionsordning skyldes, at ægtefællen af hensyn til familien eller den anden ægtefælle har været uden for arbejdsmarkedet, haft orlov eller arbejdet på nedsat tid, samt hvis ægteskabet har været af længere varighed, og der er stor for-skel på pensionsopsparingernes størrelser. Kompensationen tildeles i disse tilfælde for at sikre, at en ægtefælle ikke stilles urimeligt i pensionsmæssigt henseende – men ikke for at sikre, at ægtefællerne bliver stillet ens ved formuedelingen. Det kan derfor være fornuftigt at lave en aftale om ligedeling af pensioner ved en eventuel separation eller skilsmisse.

Mulighed for oprettelse af ægtepagt
Hvis man gerne vil sikre, at der sker en ligedeling i tilfælde af separation eller skilsmisse, er der mulighed for ved ægtepagt at indgå aftale herom. På den måde indgår også rimelige pensionsordninger i formuedelingen, og der vil således ske ligedeling i videst muligt omfang.

Det er dog kun muligt at aftale deling af alders-, kapital- og ratepensioner. Rentepensioner, herunder livrenter og tjenestemandspensioner, der løbende kommer til udbetaling resten af livet, kan ægtefællerne derimod ikke aftale at dele.

Ønsker du og din nuværende eller kommende ægtefælle, at jeres pensioner skal ligedeles ved en eventuel fremtidig formuedeling, eller vil du høre nærmere om mulighederne for at oprette en ægtepagt, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, som har mange års erfaring på dette område.