Husk at tilgodese de rigtige

Privatret  Skrevet den 15.08.2018

Udbetaling af dine pensions- og forsikringsordninger kan skabe konflikter

Pensioner og livsforsikringer udgør ofte en stor andel af det vi efterlader os, men disse summer er ikke omfattet af arvelovens fordelingsregler. Du skal derfor selv sørge for, at det er de rette personer, der får pengene.

Pensions- og forsikringsordninger er ikke omfattet af arveloven

Ved dødsfald regulerer arveloven, hvordan det du efterlader dig skal fordeles. Mange vil måske anse det som naturligt, at udbetalingen fra en pensions- eller forsikringsordning også bliver fordelt efter reglerne i arveloven. Det er imidlertid ikke tilfældet. Det er heller ikke muligt at råde over ordningerne og fordele dem i et testamente. Udbetalinger fra disse ordninger skal derfor administreres i samarbejde med dit pensions- eller forsikringsselskab.

De almindelige regler ved udbetaling af pensions- og forsikringsordninger

Hvis du ikke aktivt har indsat nogen som begunstiget i dine pensions- og forsikringsordninger, vil hele beløbet blive udbetalt til den nærmeste pårørende. Den ”nærmeste pårørende” er, hvis ikke andet er bestemt, din ægtefælle. Ønsker du, at hele beløbet ved dit dødsfald skal tilfalde din ægtefælle, så er der – populært sagt – ingen ko på isen. Har du ingen ægtefælle eller ønsker du ikke, at denne skal tilgodeses, skal du formentlig selv foretage dig noget aktivt.

Hvis din pensions- eller forsikringsordning er oprettet før den 1. januar 2008, vil den nærmeste pårørende efter ægtefællen være dine livsarvinger. Pr. 1. januar 2008 er dette ændret således, at din samlever vil modtage beløbet, før en tildeling til børnene kommer på tale, dog med den begrænsning, at I skal have boet sammen i minimum to år, eller have fællesbørn.

I nedenstående skema er prioritetsrækkefølgen oplistet, hvorefter den på listen højest forekommende person vil modtage begunstigelsen, medmindre udgangspunktet om ”nærmeste pårørende” er fraveget:

Før 1. januar 2008

Efter 1. januar 2008

Ægtefælle/registreret partner

Ægtefælle/registreret partner

Livsarvinger

Ugift samlevende (2 år/fællesbørn)

Arvinger i henhold til testamente

Livsarvinger

Øvrige legale arvinger

Arvinger i henhold til testamente

 

Øvrige legale arvinger

 

Indsættelse af personer i dine pensions- og forsikringsordninger

Såfremt du har en fast samlever, men I hverken har fælles børn eller har boet sammen i minimum to år, vil han/hun ikke automatisk være tilgodeset i dine pensions- og forsikringsordninger. Derfor bør du i den situation indsætte vedkommende som begunstiget, såfremt du ønsker, at vedkommende skal modtage de beløb, som måtte blive udbetalt ved din død.

Såfremt du i stedet ønsker at tilgodese dine livsarvinger, dvs. dine børn, skal de indsættes som begunstiget i ordningerne. Sker dette ikke ”risikerer” du, at din samlever eller ægtefælle står forrest i køen, på bekostning af dine børn. 

I dag får mange udarbejdet et testamente, hvori de disponerer over den arv de efterlader sig. Testamentet giver især tryghed, hvor der både er fællesbørn, særbørn og en ugift samlevende. Da pensions- og forsikringsordninger ikke er omfattet af bestemmelserne i et testamente, og da de kan indeholde store beløb, er det vigtigt at tage stilling til, hvem pengene skal tilfalde.

Ønsker du at vide mere om, hvem der får andel i arven efter dig, og i hvilken grad du selv kan bestemme dette, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, der kan være dig behjælpelig hermed.