Opløsning af fonde

Foreninger og fonde  Skrevet den 17.04.2018

Hvilke muligheder har man for at opløse en fond? Hvilke retningslinjer gælder og hvad sker der med fondes kapital efter en opløsning?

Vi bringer i løbet af 2018 en ny artikelserie om regulering af fonde. Artikelserien sætter fokus på fondsbestyrelsens arbejde i de mindre erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Du kan læse tidligere relaterede artikler her.

Opløsning af fonde

I denne artikel giver vi et indblik i mulighederne for at bringe en fond til ophør. I praksis er det som regel mest relevant at opløse fonden ved likvidation.

Hvis fondens bestyrelse ønsker at opløse fonden, skal bestyrelsen i første omgang træffe en beslutning om at det. Beslutningen træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre vedtægterne siger noget andet. Fondens bestyrelse kan dog ikke træffe beslutningen om at opløse fonden alene.

For at kunne opløse en fond kræver det altid, at fondsmyndigheden giver tilladelse til opløsningen, og det gives kun under særlige omstændigheder. Ved opløsning af ikke-erhvervsdrivende fonde skal Civilstyrelsen meddele samtykke, og ved opløsning af erhvervsdrivende fonde skal både Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen som udgangspunkt meddele samtykke. Nogle fonde er undtaget fra kravet om tilladelse. Det gælder for eksempel visse mindre fonde.

Opløsningen af fonden skal grundlæggende være i fondens interesse. Det er som regel kun tilfældet, hvis det ikke længere er muligt at efterleve fondens formål. Fondsmyndigheden foretager derfor som udgangspunkt en vurdering af, hvorvidt det er blevet umuligt eller klart uhensigtsmæssigt fortsat at forsøge at efterleve fondens formål. Der er tale om en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, men der kan udledes nogle retningslinjer af fondsmyndighedens praksis. Dem beskriver vi i det følgende.

Retningslinjer

Hvis fonden har eksisteret i mindre end 10 år, giver fondsmyndigheden kun undtagelsesvist tilladelse til at opløse fonden. Fondsmyndigheden giver som regel tilladelse til opløsningen, hvis den vurderer, at fondens midler ikke står i rimeligt forhold til formålet.

For erhvervsdrivende fonde gælder, at hvis fondens egenkapital er lavere end lovens minimumskrav til fondens grundkapital, så vil det som regel være muligt at få tilladelse til at opløse fonden. Hvis fondens bestyrelse konstaterer, at fondens egenkapital udgør under halvdelen af grundkapitalen, så har bestyrelsen pligt til enten at stille forslag om foranstaltninger, der fører til genetablering af den fulde grundkapital, træffe beslutning om nedsættelse af grundkapitalen, eller stille forslag om at fonden opløses.

Ikke-erhvervsdrivende fonde opnår som regel tilladelse til opløsning, hvis fonden samlet set ejer aktiver for under 1 mio. kr.

Hvis fonden er insolvent, skal den i stedet opløses efter reglerne om konkursbehandling. Alt efter omstændighederne kan bestyrelsen have pligt til at indgive en konkursbegæring, hvis bestyrelsen skal undgå at ifalde et ledelsesansvar.

Hvad sker der med fondens penge efter opløsningen?

Når fonden bliver opløst, skal resten af fondens kapital uddeles. Hvis fondens vedtægter indeholder bestemmelser om uddelingen af kapitalen ved fondens opløsning, skal vedtægterne følges. Men hvis fondens vedtægter ikke indeholder sådanne bestemmelser, skal uddelingen ske i overensstemmelse med fondens formål - eller så tæt på formålet som muligt.

Fondsmyndigheden kræver generelt, at en anmodning om tilladelse til opløsning bliver suppleret med en redegørelse fra bestyrelsen om årsagen til opløsningen og med dokumentation for fondens størrelse.

Som alternativ til opløsning af fonden kan fonden blive lagt sammen (fusionere) med andre fonde. Fondsmyndigheden skal også give tilladelse, før fusionen kan gennemføres. I den vurdering vil fondsmyndigheden lægge vægt på, om fusionen tjener fondenes formål.

Hos DELACOUR har vi omfattende erfaring med at rådgive fonde om opløsning, og om mulighederne for at fusionere fonden som alternativ til opløsning. Det gælder både med hensyn til håndteringen af det praktiske arbejde med overholdelse af lovens krav og frister, og med at optimere chancerne for at opnå fondsmyndighedens tilladelse til opløsningen. Du er velkommen til at kontakte os og høre mere.