Ny rapport fra udvalg om ejerlejlighedsloven

Fast ejendom og entreprise  Skrevet den 18.04.2018

I marts udkom regeringens udvalg med en rapport om modernisering af ejerlejlighedsloven. Udvalget peger blandt andet på, at reglerne om opdeling af ejendomme bør ændres.

Regeringen nedsatte i juni 2016 et udvalg med det formål at vurdere muligheder og konsekvenser ved at modernisere ejerlejlighedsloven og dermed dele af boligmarkedet. I dette nyhedsbrev kan du læse mere om udvalgtes rapport fra marts 2018 om ejerlejlighedsloven, der bl.a. indeholder en vurdering af konsekvenserne ved ophævelse eller lempelse af lovens forbud mod opdeling af visse ejendomme.

Modernisering af ejerlejlighedsloven

Den nuværende ejerlejlighedslov blev vedtaget i 1966. Loven har siden vedtagelsen gennemgået en række ændringer, der har medført, at loven, som vi kender den i dag, er indviklet og svær at anvende i praksis. Dertil kommer, at flere dele af loven er utidssvarende som følge af udviklingen i det danske boligmarked, hvorfor en modernisering er kærkommen.

Ejerlejlighedsudvalget har i sin rapport konkluderet, at der bør udarbejdes en ny ejerlejlighedslov med en mere overskuelig struktur. Lovens anvendelsesområde bør tydeliggøres, og der bør samtidig foretages en klar opdeling mellem reglerne om ejerforeningens og ejernes rettigheder og pligter. Udvalget konkluderede endvidere, at der bør udarbejdes en ny normalvedtægt. Denne bør være mere enkel, overskuelig og praktisk anvendelig. Vedtægten bør gøre ejernes rettigheder og pligter mere tidssvarende, præcise og dækkende for relevante problemstillinger i ejerforeningerne.

Forbud mod opdeling af visse ejendomme og bygninger

Ifølge ejerlejlighedsudvalgets rapport rejser udviklingen på boligmarkedet spørgsmål om hensigtsmæssigheden ved at opretholde lovens forbud mod opdeling af visse ejendomme og bygninger til ejerlejligheder.

Der har i udvalget været delte holdninger til spørgsmålet om, hvorvidt opdelingsforbuddene bør ophæves. Udvalget har dog været enigt om at ophæve opdelingsforbuddet vedrørende ældre private udlejningsejendomme med 2 beboelseslejligheder og erhvervslokale, og et flertal i udvalget har konkluderet, at opdelingsforbuddet vedrørende ejendomme med andelslejligheder i bygninger opført efter 1966 ligeledes bør ophæves. Derudover har der i udvalget været enighed om at fastholde en række opdelingsforbud, herunder for landbrugsejendomme.

Konsekvenser for priser på eksisterende boliger

Rapporten bemærker, at undersøgelsens resultater peger på, at de omdannede boliger på længere sigt vil medføre et nedadgående pres på ejerboligpriserne og, at prisudviklingen derfor på sigt vil være svagere end i en situation, hvor andels- og udlejningsboligerne består. Ophæves forbuddet kun delvist, som det henstilles til i rapporten, vil påvirkningen af boligmarkedet være mindre end ved en ophævelse af det nuværende fulde opdelingsforbud. Dette vil også medføre en lavere påvirkning af prisudviklingen på ejerboligmarkedet.

 

Vil du gerne vide mere eller har du spørgsmål i forbindelse med udvalgets rapport om ejerlejlighedsloven, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel.