Står din virksomhed over for et generationsskifte? Så vær opmærksom på regeringens lovforslag om reducering af bo- og gaveafgift.

Privatret  Skrevet den 02.03.2017

Den 19. december 2016 offentliggjorde regeringen et udkast til lovforslag om nedsættelse af bo- og gaveafgift til 5 procent ved generationsskifte af familieejede virksomheder. Nedsættelsen skal gælde både ved generationsskifte i forbindelse med død (boafgift) og levende live (gaveafgift).

I dag betales en afgift på 15 procent af de værdier, som overføres indenfor den nærmeste familie som gave eller arv, såfremt værdierne overstiger det afgiftsfrie bundfradrag. Bundfradraget udgør ved beregning af gaveafgift i 2017 kr. 62.900,00 og ved beregning af boafgift i 2017 kr. 282.600,00.

Tanken bag lovudkastet er, at nedsættelsen af bo- og gaveafgiftssatsen skal finde anvendelse på gaveoverdragelser og arv, som har fundet sted fra den 1. januar 2016 og senere. Nedsættelsen skal ske gradvist fra de 15 procent i 2015 til 5 procent i 2020 og fremefter, som tabellen nedenfor viser. Det er herefter regeringens ambition, at der frem mod 2025 ved generationsskifte, hverken skal betales bo- eller gaveafgift.

Afgiftsnedsættelse

 2015

 2016

 2017

 2018

 2019

 2020

Bo- og gaveafgiftssats (procent)

 15

 13

 13

 7

 6

 5

Er din virksomhed omfattet af lovforslaget?

De forslåede regler gælder både ved generationsskifte af virksomheder drevet i personligt regi, samt virksomheder drevet i selskabsform. Det er dog ikke alle virksomheder, som vil være omfattet af nedsættelsen, idet forslaget har fastsat en række betingelser, som skal være opfyldt, før afgiften nedsættes:

  1. For det første skal virksomheden være reel og aktiv. Det vil sige, at virksomhedens aktiviteter ikke har karakter af passiv kapitalanbringelse, som foreligger hvis enten mindst 50 procent af selskabet indtægter gennem de seneste tre år stammer fra udlejning af fast ejendom eller besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende, eller hvis handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer eller lignende gennem de seneste tre år udgør mindst 50 procent af handelsværdien af selskabets samlede aktiver, jf. ”pengetankreglen”.
  2. For det andet skal betingelserne for skattemæssig succession være opfyldt, hvilket indebærer, at den skattebyrde, som påhviler virksomheden ved salg af denne til handelsværdien, ikke udløses ved generationsskiftet, men udskydes til den endelige afhændelse af virksomheden.
  3. Derudover er det en betingelse, at virksomheden overdrages til virksomhedsejerens nære familiemedlemmer, herunder børn, børnebørn, oldebørn mv. samt sted- og adoptivbørn. For barnløse gælder nedsættelse dog også ved overdragelse til søskende eller søskendes børn.
  4. Endvidere er det en betingelse, at overdrageren skal have ejet virksomheden i mindst 1 år forud for overdragelsen, samt at overdragen eller dennes nærtstående skal have deltaget aktivt i virksomheden i mindst 1 år i løbet af ejertiden.
  5. Den sidste betingelse for at afgiften kan blive nedsat er, at erhververen skal beholde virksomheden i mindst 3 år efter generationsskiftet. Hvis der sker salg af virksomheden inden for de 3 år, således at erhververen ikke længere er den reelle ejer af virksomheden, så forhøjes bo- eller gaveafgiften, medmindre videreoverdragelsen skyldes, at erhververen har en livstruende sygdom, er afgået ved døden eller, hvis videreoverdragelsen sker til et medlem af den nærmeste familie.

Opfylder din virksomhed ovenstående betingelser, vil de forslåede regler kunne sikre dig bedre muligheder for overdragelse af din virksomhed til næste generation, og gøre et generationsskifte mere attraktivt.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. april 2017, men med virkning for gaveoverdragelser og arv, som har fundet sted fra den 1. januar 2016 og frem.  

Har du spørgsmål eller lyst til at høre mere om mulighederne for generationsskifte af din familievirksomhed, kan du kontakte advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk.