Bytur endte i flammer. Restauration tildelt bøde efter en medarbejder satte ild til en bardisk

Ansættelsesret og arbejdsret  Skrevet den 07.03.2017

En restauration blev af Vestre Landret tildelt en bøde på 35.000 kr. for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, idet en medarbejder i forbindelse med et privat arrangement på restaurationen havde hældt husholdningssprit ud på en bardisk, hvor der var flammer. Både medarbejderen og gæster kom til skade i form af bl.a. forbrændinger i ansigtet og på kroppen.

Sagen kort

Restaurationen, der var tiltalt i sagen, havde i forbindelse med et privat arrangement på restaurationen hyret en medarbejder som bartender og DJ.

På selve aftenen var fire gæster fulgt med medarbejderen op til baren, hvor den ene af gæsterne på medarbejderens forslag hældte en stribe husholdningssprit fra en flaske, som tiltalte rakte hende, ud på bardisken og derefter antændte spritten med en lighter, som medarbejderen også rakte hende. Den sprit, der således var hældt ud i en stribe over bardisken, begyndte herefter at brænde. På baggrund af videooptagelser fremgik det, at ilden startede i den ene side af bardisken og derefter bevægede sig hen forbi de fire gæster, og at den herefter brændte i ca. 20-40 cm's højde i nogle sekunder. Flammernes højde aftog derefter, og da flammerne var brændt ned i den ene ende, hældte medarbejderen mere sprit ud på bardisken på dette sted. Dette resulterede i en eksplosionslignende brand med stikflammer, hvorved både medarbejderen og flere af gæsterne pådrog sig brandskader.

Landsrettens dom

På baggrund af bevisførelsen bemærkede Landsretten indledningsvist, at det er sædvanligt i restaurantionsbranchen, at en bartender, for at underholde gæsterne, hælder eksempelvis Sambuca i en stribe henover bardisken og antænder denne, hvorved der opstår flammer, dog uden at dette normalvist medfører fare for, hverken omkringstående eller for medarbejdere. Retten bemærkede imidlertid også, at det ikke er sædvanligt, at der på samme måde antændes en stribe husholdningssprit, der er hældt hen over bardisken.

Landsretten bemærkede generelt, at der må anses, at være en vis risiko forbundet med dét at sætte ild til en brændbar væske på en bardisk i en restauration. Det måtte efter bevisførelsen imidlertid lægges til grund, at det forud for hændelsen flere gange var forekommet på restaurationen, herunder også ved anvendelse af husholdningssprit.

Landsretten fandt på denne baggrund, at virksomheden ikke havde opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljølovens med hensyn til instruktion og tilsyn. Endvidere fandt Landsretten, at arbejdsgiveren ikke havde opfyldt sin forpligtelse til at sikre, at fare for eksplosion og brand var effektivt forebygget ved udførelsen af arbejdet.

Landretten vurderede herefter – modsat byretten – at den foretagne handling ikke kunne anses for at være af så usædvanlig karakter, at arbejdsgiveren kunne fritages for bødeansvar efter arbejdsmiljølovens eller bekendtgørelsen om arbejdets udførelse.

Landsretten tildelte herefter restaurationen en bøde på 35.000 kr.

DELACOUR bemærker

Dommen afspejler den til tider hårfine grænse imellem, hvornår en medarbejders handlinger er arbejdsgivers ansvar, og hvornår medarbejderens handlinger må antages at væres så uforudsigelige og upåregnelige, at arbejdsgiver ikke kan stilles til ansvar.

Byretten havde i 1. instans frifundet arbejdsgiver, idet man netop lagde til grund, at medarbejderens handling havde været helt uforudsigeligt og upåregneligt for den tiltalte virksomheds ledelse.

Landsretten vurderede derimod, at arbejdsgiver kunne pålægges ansvar, og lagde i den forbindelse særlig vægt på, at lignende episoder flere gange tidligere var forekommet på arbejdspladsen.

Dommen understreger altså det relativt vidtgående ansvar, man har som arbejdsgiver. Dette gælder både i relation til arbejdsmiljølovens regler og i relation til det almindelige objektive arbejdsgiveransvar efter Danske Lov 3-19-2.  Dommen understreger også vigtigheden af, at man som arbejdsgiver reagerer såfremt man konstaterer både enkeltstående hændelser, men også mere generelle kutymer på arbejdspladsen, som potentielt kan være skadelige for medarbejderne og/eller tredjemand.