Principiel afgørelse vedrørende MgO-plader

Entrepriseret  Skrevet den 23.06.2017

Den første principielle afgørelse vedrørende anvendelsen af MgO-plader er afsagt.

Voldgiftsretten har den 21.06.2017 afsagt den første principielle kendelse i en sag vedrørende anvendelse af MgO-plader.

Sagen omhandler et i 2010 udført byggeri, hvor rådgiveren havde foreskrevet anvendelse af fibercementplader, men entreprenøren spurgte – og fik lov af rådgiveren – til at anvende MgO-plader efter rådgiverens nærmere undersøgelse og vurdering af MgO-pladerne.  

Spørgsmålet var herefter, om byggetidens viden kunne begrunde, at bygherre skulle bære risikoen, om entreprenøren ved sit omvalg havde ansvar for den mangel, som anvendelse af MgO-plader forudsætningsvis var, eller om rådgiveren var ansvarlig på grund af rådgiverens godkendelse af entreprenørens forslag til anvendelse af MgO-plader i stedet for de foreskrevne fibercementplader. 

Kendelsen, som kan ses via dette link, fylder 41 sider, og Voldgiftsrettens begrundelse og resultat kan læses fra s. 36. Kendelsen besvarer ikke alle spørgsmål vedrørende MgO-problematikken, men blandt andet følgende kan udledes:

  • Voldgiftsretten finder ikke, at betragtningen om byggetidens viden/udviklingsskaden kan begrunde, at bygherre bærer risikoen.
  • Rådgiveren fandtes ansvarlig for at have godkendt en ændring fra fibercement til MgO-plader, idet arkitekten i henhold til rådgiveraftalen havde forpligtet sig til at følge kvalitetssikringsbekendtgørelsen, og idet den pågældende MgO-plade på godkendelsestidspunktet var et nyt og ugennemprøvet produkt.
  • Entreprenøren var ansvarsfri efter arkitektens godkendelse af MgO-pladerne, og entreprenøren hæftede heller ikke efter produktansvarsreglerne (der var tale om en selvbeskadigelsessituation).
  • Kendelsen afklarer ikke ansvarsgrundlaget i forbindelse med projektering eller godkendelse af MgO-plader i byggerier på et senere tidspunkt end 2010, som nærværende sag omhandlede. 

Der er en række andre væsentlige og principielle spørgsmål vedrørende anvendelse af MgO-plader, som må forventes behandlet i allerede anlagte og i kommende voldgiftssager, herunder om der ved anvendelse af MgO-plader senere end 2010 og især fra 2013, hvor anvendelsen var beskrevet i BygErfa-blade, kan siges at være bygherres risiko efter princippet om byggetidens viden, ligesom spørgsmål om rådgivers involvering i godkendelsesprocessen og entreprenørens eventuelle egenrådige omvalg kan have betydning for placering af ansvaret. 

En række konkrete omstændigheder kan også få indflydelse på udfaldet af verserende og kommende sager, hvorfor afgørelsen af disse må imødeses med spænding af både bygherre, rådgiver og entreprenør samt ikke mindst forsikringsselskaberne, som indtil nu har været temmelig tilbageholdende med at udbetale erstatning. 

Advokat Lars Gregersen kan kontaktes for uddybning af kendelsens konklusioner på lgr@delacour.dk.