Få overblik: Ændringer af ægteskabsloven – Gaver mellem ægtefæller

Privatret  Skrevet den 14.07.2017

For tiden ses en række forslag til lovændringer der kan få betydning for ægtefæller og deres økonomiske forhold, læs videre og bliv klogere på, hvilke ændringer der kan have betydning for dig.

Folketinget har den 23. maj 2017 fremsat forslag til ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte samt andre forskellige tilknyttede love. Ændringerne er i høj grad en følge af den nye lov om ægtefællers økonomiske forhold, og i det følgende får du et kort overblik over, hvad ændringerne indebærer. 

Noget, der gør sig gældende for samtlige love på det privatretlige område er, at udtrykket ”fælleseje” erstattes med udtrykket ”delingsformue”. Udtrykket er mere tidssvarende, og gør det mere klart for den enkelte borger, hvad der er tale om.

I lov om ægteskabs indgåelse og opløsning § 25, der omhandler retsvirkningen af omstødelse af ægteskaber, ophæves § 25, stk. 2, og der indsættes i stedet tre nye stykker, nemlig stk. 2 om, hvordan formuedelingen ved omstødelse af et ægteskab skal foregå, stk. 3 om hvilke aktiver og passiver, der indgår i formuedelingen og stk. 4, der handler om, hvordan en ægtefælles dødsfald - inden omstødelse er sket - skal håndteres.


Omstødelse ved ægtefællers konkurs
I konkursloven ændres § 64 om omstødelse af gaver betydeligt. Det følger på nuværende tidspunkt af KL § 64, stk. 2, at gaver, der er fuldbyrdet tidligere end 6 måneder før fristdagen, men senere end et år før fristdagen kan fordres omstødt, medmindre den begunstigede godtgør, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent. Denne bestemmelse ændres nu i skærpende retning, således at det tillige er et krav, at den begunstigede godtgør, at skyldneren ”utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.” Dette er især relevant for ægtefæller, der naturligt lever i et gavemiljø, idet disse er at betragte som nærstående, hvilket medfører at omstødelse efter stk. 2 kan ske hvis gaven er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen.

Ændringen i bestemmelsen vil medføre, at det for den begunstigede ægtefælle bliver sværere at godtgøre, at gaven ikke er omstødelig, og bestemmelsen vil derfor resultere i et højere antal omstødelige gaver.

I konkursloven indsættes endvidere to helt nye stykker i § 64, nemlig stk. 4 og 5. KL § 64, stk. 4 medfører, at en gave til skyldnerens nærstående (fx ægtefælle) kan fordres omstødt, hvis den stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, ”medmindre det godtgøres, at skyldneren hverken var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser.” Her er der altså slet ikke nogen tidsbegrænsning på omstødelsesadgangen, og den er særegen derved, at når konkursboet først har bevist, at gaven stod i åbenbart misforhold til skyldnerens økonomiske forhold, så er det op til den begunstigede og skyldneren at bevise, at skyldneren ikke var eller ved fuldbyrdelsen blev insolvent og utvivlsomt havde tilstrækkelige midler til at dække sine forpligtelser. Også denne bestemmelse vil medføre et højere antal omstødelige gaver, nemlig for de gaver, der er fuldbyrdet senere end 2 år før fristdagen.

KL § 64, stk. 5 fastslår, at stk. 1-4 også gælder for de løbende ydelser, som skyldneren har betalt til eller for sin ægtefælle eller samlever, hvis beløbet er større end hvad der efter disses økonomiske forhold og familiens behov var rimelige bidrag til familiens forsørgelse.

Udover ovenstående indtræder også en række andre ændringer. Disse vil dog ikke blive omtalt nærmere her. Har du spørgsmål til ovenstående eller familieretlige spørgsmål i øvrigt er du velkommen til at kontakte advokat Stefan W. von Fintel, der har mange års erfaring på dette område.