Tidsbegrænset udleje af ejerlejligheder

Fast ejendom og entreprise  Skrevet den 15.12.2017

Er du indehaver af en ejerlejlighed? Så læs mere her, om mulighederne og reglerne for tidsbegrænset udleje.

Som udgangspunkt udlejer man en ejerlejlighed tidsubegrænset. Det betyder, at lejeforholdet som klar hovedregel løber indtil lejer – og undtagelsesvis udlejer – opsiger lejemålet. Det er imidlertid også muligt at indgå en aftale om, at lejeperioden tidsbegrænses til eksempelvis 6 måneder. Der er dog visse omstændigheder, man skal tage højde for, inden man som udlejer indgår en tidsbegrænset lejeaftale.

Tidsbegrænsningen skal være tilstrækkeligt begrundet

Det følger af lejeloven, at boligretten kan tilsidesætte en tidsbegrænsning, hvis den ikke er tilstrækkeligt begrundet i udlejerens forhold. Det er i retspraksis fastlagt, hvilke krav der stilles til begrundelsen. Tidsbegrænsningen skal først og fremmest være sagligt begrundet. Det er således ikke tilstrækkeligt at henvise til, at man ønsker at se lejer an. Tidsbegrænsningen skal endvidere være konkret begrundet, og man kan således ikke tidsbegrænse et lejemål med henvisning til, at man, som udlejer, skal se tiden an i forhold til at bo sammen med en kæreste.

Et eksempel på en tilstrækkelig begrundelse er, at udlejer som led i sin ansættelse skal udstationeres i udlandet i en nærmere angivet periode. Som udgangspunkt vil det også være en tilstrækkelig grund, at udlejer selv ønsker at anvende lejemålet til beboelse. Der gælder dog det særlige ved ejerlejligheder, at udlejer som udgangspunkt ikke kan tidsbegrænse lejeperioden med henvisning til eget brug, hvis han ikke tidligere har beboet lejligheden.

Opsigelse i lejeperioden

Hvis intet andet fremgår af lejekontrakten, kan lejemålet ikke opsiges i den tidsbegrænsede lejeperiode, medmindre aftalen misligholdes af en af parterne. Hvis udlejer har lejet sin lejlighed ud tidsbegrænset i 12 måneder, er udgangspunktet altså, at han ikke kan råde over lejemålet, før perioden er udløbet.

Fastsættelse af leje

Lejefastsættelse skal ske efter markedslejen. Et vilkår om tidsbegrænsning anses imidlertid som et byrdefuldt vilkår. Det medfører, at huslejen for en lejlighed, der udlejes tidsbegrænset, som udgangspunkt skal sættes lavere end huslejen for en identisk lejlighed uden tidsbegrænsning.

 Forlængelse af den tidsbegrænsede lejeperiode

Udlejer kan, hvis han ønsker det, forlænge en tidsbegrænset lejekontrakt. Ved forlængelse af en tidsbegrænset lejeperiode, skal udlejer på ny godtgøre, at tidsbegrænsningen er tilstrækkeligt begrundet. Principielt er der ingen grænse for, hvor mange gange udlejer kan forlænge en tidsbegrænset lejeperiode, men der vil blive stillet større krav til begrundelsen jo flere gange perioden forlænges.

Udløb af den tidsbegrænsede lejeperiode uden forlængelse

Såfremt den tidsbegrænsede lejeperiode udløber, og udlejer ikke ønsker at forlænge lejeperioden, er det vigtigt, at udlejer sørger for, at lejer fraflytter lejemålet umiddelbart i forlængelse af periodens ophør. Hvis lejer fortsat beboer lejemålet efter udløbet af lejeperioden, og udlejer ikke har opfordret vedkommende til at flytte, vil lejemålet anses for at være et tidsubegrænset lejemål. I så fald indskrænkes udlejers mulighed for at opsige lejemålet efter de almindelige regler i lejeloven. I mange tilfælde vil det medføre, at lejer har ret til at bebo lejemålet, indtil han selv ønsker at opsige det.

Har du spørgsmål til ovenstående eller lejeretlige spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at kontakte advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk.