Hvad skal den gode direktørkontrakt indeholde?

Erhvervsret / Corporate    Skrevet den 22.12.2017

En korrekt udformet direktørkontrakt kan spare begge parter for mange ærgrelser og bekymringer efterfølgende.

Direktørkontrakten er fundamentet for direktørens ansættelsesforhold i selskabet og angiver direktørens og selskabets rettigheder og pligter over for hinanden, både under ansættelsesforholdet og ofte også efter ansættelsesforhold­ets ophør.

Direktørkontrakten er derfor et meget vigtigt dokument, og en ”rigtigt” udformet direktørkontrakt kan spare begge parter for mange ærgrelser og bekymringer efterfølgende.  

Som i mange af livets andre forhold er det således vigtigt at have ”papir på hinanden”.

Hvad siger loven?

Efter ansættelsesbevisloven skal arbejdsgiveren skriftligt oplyse om alle væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet. Ansættelsesbevisloven er en ”formel” lov og den angiver således ikke hvilke vilkår der skal være gældende mellem parterne, men pålægger ”kun” arbejdsgiveren en oplysningspligt over for de ansatte.

I loven er også angivet, hvilke oplysninger ansættelsesbeviset som minimum skal indeholde.  

Ansættelsesbevisloven gælder ikke for direktøren.

Der er således ingen formkrav i forhold til udformningen af direktørkontrakten.

I princippet kan direktørens ansættelsesforhold være baseret på en mundtlig aftale mellem direktøren og selskabet. Dette er dog ikke anbefalelsesværdigt og vil ofte give anledning til konflikter og hovedbrud. Det hører da heldigvis også til sjældenhederne, at parterne forlader sig på en mundtlig aftale.

Hvilke begrænsninger gælder ved udformningen af direktørkontrakten?

Direktøren er ikke omfattet af lønmodtagerbeskyttelseslovgivningen, og parterne er derfor (rimeligt) frit stillet i forhold til at aftale, hvilke vilkår der skal være gældende for ansættelsesforholdet.

Parterne er dog begrænset af aftalelovens ugyldighedsregler, herunder reglerne om ”urimelige aftaler”.

Derudover gælder der også på direktørniveau visse begrænsninger i forhold til konkurrencebegrænsende aftaler.

Det er derfor ikke længere muligt at aftale en jobklausul med direktøren. Ved en jobklausul forstås i denne sammenhæng en klausul der forhindrer direktøren i at tage selskabets ansatte med over til konkurrenten eller lignende.

Derudover kan det ikke gyldigt aftales i direktørkontrakten, at en konkurrenceklausul gælder uanset årsagen til direktørens fratrædelse.

Endelig er det heller ikke længere tilladt at aftale en fratrædelsesalder i direktørkontrakten.

Hvilke vilkår bør en direktørkontrakt som minimum indeholde?

Usikkerheden om parternes retsstilling kan være stor, hvis direktørkontrakten ikke tager højde for alle relevante forhold. Med henblik på at forebygge konflikter (og afstemme forventninger mellem parterne),  bør en direktørkontrakt derfor som minimum tage stilling til følgende forhold:

 • Tiltrædelsesdatoen for direktøren
 • Organisatoriske forhold/referenceforhold
 • Opgaver og beslutningskompetence
 • Opsigelsesvarsel for direktøren og selskabet
 • Vederlag (fast løn, pension, bonus, aktieløn og andre variable løndele)
 • Personalegoder
 • Rejser, repræsentation og brug af firmakreditkort
 • Ret til efteruddannelse
 • Forsikringsmæssige forhold
 • Hverv under ansættelsen
 • Direktørens ferierettigheder
 • Sygdom og fraværsrettigheder i øvrigt (barsel og forældreorlov)
 • Tavshedspligt
 • Tilbagelevering af materiale tilhørende selskabet
 • Rettigheder vedrørende opfindelser
 • Konkurrencebegrænsende aftaler, herunder konkurrence- og kundeklausul
 • Eventuel ret til fratrædelsesgodtgørelse og efterløn
 • Misligholdelse
 • Behandling af personoplysninger  
 • Lovvalg
 • Tvisteløsning (voldgift eller de almindelig domstole)


Vil du vide mere?

Hos DELACOUR har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder og direktører om indgåelse af direktørkontrakter.

Hvis du har spørgsmål til emnet, er du altid velkommen til at kontakte Michael Klejs Pedersen for en uforpligtende snak.