Hvad er direktørens rettigheder ved salg af virksomheden?

Erhvervsret / Corporate  Skrevet den 19.12.2017

Der kan være stor forskel på direktørens retsstilling afhængigt af, hvordan en overdragelse sker.

En virksomhed kan overordnet sælges på to måder.

Det kan enten ske som

aktivoverdragelse, hvor selskabets aktiver og aktiviteter sælges til en anden juridisk person, eller

aktieoverdragelse (aktier/anparter), hvor kapitalejerne sælger kapitalandelene i selskabet til en ny ejer og selskabet derved får en ny ejerkreds.

Der er dog stor forskel på direktørens retsstilling afhængigt af om overdragelsen sker på den ene eller anden måde.

Hvad siger loven?

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder ved salg af virksomheder eller en del af virksomheden.

Hovedformålet med loven er at sikre de ansattes rettigheder i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelsesloven gælder kun ved aktivoverdragelser, hvor den ansatte får en ny arbejdsgiver. Derimod gælder loven ikke ved aktieoverdragelser. Lovens hovedprincip er, at de ansatte har ret og pligt til at følge med over ved en virksomhedsoverdragelse, og at køberen af virksomheden indtræder i de ansættelsesforhold som bestod på overtagelsestidspunktet.

Virksomhedsoverdragelsesloven gælder dog ikke for direktøren.

Spørgsmålet er så, hvad der gælder i en salgssituation?

Som nævnt indledningsvist skal der sondres mellem aktiv- og aktieoverdragelse.

Aktivoverdragelse

Direktøren har hverken ret eller pligt til at følge med over til køberen af virksomheden i forbindelse med en aktivoverdragelse.

Direktøren kan derfor betragte sig som opsagt af selskabet ved en sådan overdragelse.

Efter overdragelsen er der for direktøren ikke nogen virksomhed at lede, og direktøren er herefter berettiget til at fratræde sin stilling og kræve erstatning svarende til løn i opsigelsesperioden.

I den situation vil direktøren heller ikke være bundet af en aftalt konkurrenceklausul, da den vil bortfalde efter de almindelige regler i ansættelsesklausulloven. Baggrunden for dette er, at en konkurrenceklausul kun gælder ved direktørens egen opsigelse, eller hvis direktøren har givet rimelig anledning til selskabets opsigelse. Derimod vil en kundeklausul typisk fortsat være gældende.

Det er vigtigt at fremhæve, at der som led i overdragelsen ikke er noget til hinder for at aftale med direktøren, at han skal fortsætte hos køberen af virksomheden. I dette tilfælde skal der indgås en ny aftale mellem direktøren og det købende selskab. Den gamle arbejdsgiver bør i denne situation samtidig sikre sig, at denne er frigjort for alle forpligtelser i forhold til direktøren.

Aktieoverdragelse

Udgangspunktet er, at direktøren har både ret og pligt til at fortsætte efter en aktieoverdragelse.

Direktøren er således forpligtet til at acceptere løbende ændringer i fx bestyrelses- og ejersammensætningen i selskabet.

I helt særlige tilfælde kan det dog være muligt for direktøren at hæve ansættelsesforholdet, hvis forudsætningerne for ansættelsen ændrer sig væsentligt. Det kan fx være tilfældet, hvis direktøren har særlige relationer til den gamle ejerkreds. Det må generelt anbefales, at det afspejles i direktørkontrakten, hvis ejerkredsen/bestyrelsessammensætningen er vigtig for direktøren.

Hvis den nye ejerkreds ikke ønsker at fortsætte med den gamle direktør, kan bestyrelsen altid opsige direktøren i forbindelse med aktieoverdragelsen.

Hvordan kan selskabet og direktøren sikre sig bedst muligt ved et eventuelt salg af virksomheden?

På den ene side kan selskabet (og køberen af virksomheden) have en interesse i at direktøren forbliver i stillingen efter et salg, og på den anden side kan direktøren have en interesse i at opnå en større beskyttelse mod afskedigelse i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Dette fører ofte til, at det i direktørkontrakten aftales, at direktøren på forhånd accepterer at blive ”virksomhedsoverdraget” ved et eventuelt salg. Til gengæld får direktøren et forlænget opsigelsesvarsel i en periode efter virksomhedsoverdragelsen.

Derudover aftales også ofte klausuler om fx salgsbonus, loyalitetsbonus eller lignende. Mulighederne er mange og afhænger af selskabets og direktørens konkrete behov.

Vil du vide mere?

Hos DELACOUR har vi stor erfaring med at rådgive virksomheder og direktører om direktørens rettigheder og pligter i forbindelse med salg af virksomheder.

Hvis du har spørgsmål til emnet, er du altid velkommen til at kontakte Michael Klejs Pedersen for en uforpligtende snak.