Når gæld til SKAT og andre kreditorer presser virksomheden

Rekonstruktion  Skrevet den 04.04.2017

Som de fleste ved, har SKAT i længere tid været bagud med inddrivelsen af statens tilgodehavender. SKAT er dog tydeligvis ved at rette op på dette og har taget forskellige initiativer for at effektivisere inddrivelsen.

SKAT har i den seneste tid derfor også haft fokus på virksomheder, som i en periode har været bagud med moms, skat og afgifter. Dette har ført til, at en række virksomheder er blevet mødt med krav fra SKAT om at indbetale det skyldige beløb til SKAT inden for en ganske kort tidshorisont.

Hvis en virksomhed imidlertid i en længere periode har haft likviditetsmæssige udfordringer, vil det oftest ikke være muligt at honorere et sådant krav. Det kunne derfor være relevant at søge om en afdragsordning. I nogle tilfælde er det muligt på et forholdsvis uformelt grundlag at få en sådan aftale med SKAT, og lykkes det, er det selvsagt af afgørende betydning, at ordningen overholdes, og at SKAT – som enhver anden kreditor – holdes løbende orienteret, hvis der opstår uforudsete problemer i forhold til overholdes af afdragsordningen. Det er typisk et krav, at gælden afvikles over nogle få måneder.

Lykkes det ikke at få gælden afviklet eller indgå anden aftale, vil SKAT typisk – for at sikre standsning af gældsstiftelsen – indgive konkursbegæring.

For at sikre virksomhedens overlevelse må det derfor ofte overvejes at gennemføre en rekonstruktion med en akkordaftale, hvor gæld til SKAT og øvrige kreditorer nedsættes forholdsmæssigt.

En akkordaftale kan grundlæggende etableres som en singulær ordning (med en enkelt kreditor) eller som en ordning, der favner alle kreditorer. Herudover kan en ordning etables indenretligt (via en anmeldt rekonstruktion efter konkurslovens regler) eller udenretligt (på almindeligt aftalegrundlag). Uanset hvilken model der anvendes, er der en række forhold, man skal være opmærksom på for dels at sikre, at ordningen holder og ikke senere omstødes, dels for at undgå uheldige skattemæssige konsekvenser af en gældseftergivelse.

Derfor forudsætter en akkordordning typisk, at virksomheden rådfører sig med advokat og/eller revisor for at høre nærmere om mulighederne. Tilsvarende må det naturligvis anbefales, at der tages kontakt til virksomhedens bank.

Ofte vil det af forskellige årsager ikke være muligt at etablere en ordning med kreditorerne, herunder SKAT, og en rekonstruktion kan i den forbindelse involvere en afvikling/konkursbehandling af virksomheden, hvor de sunde dele af virksomheden eventuelt efterfølgende vil kunne indgå i en virksomhedsoverdragelse, hvor også arbejdspladser vil kunne reddes.

DELACOUR bistår virksomheder med løsninger, som kan sikre virksomhedens overlevelse samt tillige hjælpe den ejer, anpartshaver eller kautionist, som måtte stå tilbage med en uoverskuelig gældsforpligtelse.