Afgiftsgrundlag ved indregistrering af leasingkøretøjer - Interesseforbundne parter

  Skrevet den 07.07.2016

Vi har i nyhedsbrev af 29. marts 2016 omtalt Skatterådets bindende svar, SKM2016.139, som omhandler det forhold, at Skatterådet har bekræftet, at et leasingselskab som udgangspunkt kan afgiftsberigtige leasingbiler på grundlag af leasingselskabets egen indkøbspris. Ved handel mellem interesseforbundne parter er det dog et krav, at leasingselskabet kan dokumentere, at uafhængige leasingselskaber kan anskaffe bilerne til samme værdi.

Vores nyhedsbrev har imidlertid ført til en række henvendelser med hensyn til spørgsmål om, hvilke virksomheder der kan anses for interesseforbundne. Vi vil derfor med dette nyhedsbrev præcisere, hvilke parter der kan anses for interesseforbundne i forhold til registreringsafgiftsloven, idet begrebet interesseforbundne i forhold til registreringsafgiftsloven eksempelvis ikke er identisk med begrebet interesseforbundne parter i momsloven.

I den konkrete sag ønskede leasingselskabet bekræftet, at leasingselskabet kunne afgiftsberigtige på grundlag af den pris, leasingselskabet havde købt bilerne til af et søsterselskab, når den pris svarede til søsterselskabets indkøbspris. Ved handlen mellem leasingselskabet og dets søsterselskab blev der således ikke beregnet yderligere avance af bilen.

Af SKATs indstilling fremgår det, at der ved afgiftsberigtigelsen skal tages udgangspunkt i normalprisen, det vil sige prisen for tilsvarende køretøjer mellem to uafhængige parter.

Leasingselskabet argumenterede for, at prisen aftalt mellem søsterselskabet og den bilimportør, som søsterselskabet havde købt bilen til, var et udtryk for normalprisen, idet importøren og forhandleren ikke var interesseforbundne.

Skatterådet bekræftede ikke denne antagelse men fastslog, at leasingselskabet kunne anvende indkøbsprisen som normalprisen under forudsætning af, at prisen indeholdt en samlet avance i det forudgående salgsled på minimum 9 %, og at leasingselskabet kunne godtgøre, at prisen svarede til den pris, som tilsvarende køretøjer blev handlet til ved salg til andre uafhængige leasingselskaber.

Valg af transaktionsforløb er afgørende for bevisbyrden

I 2015 udstedte SKAT et styresignal, SKM2015.256, hvor det blev fastslået, at autoforhandlere kunne afgiftsberigtige køretøjer til deres egen anskaffelsespris under forudsætning af, at anskaffelsesprisen indeholdt minimum 9 % i avance i forhold til importørens anskaffelsespris, og at importør og forhandler ikke var interesseforbundne parter.

Styresignalet omfattede imidlertid ikke leasingselskaber, hvorfor leasingselskaberne ikke fik klarlagt, hvorvidt de kan lægge deres anskaffelsespris til grund som afgiftsgrundlag.

Leasingselskaberne har nu fået den ønskede afklaring med ovennævnte bindende svar.

Skatterådets indledning, hvorefter enhver leasingvirksomhed kan lægge sin indkøbspris til grund for afgiftsberegningen, når bilerne eksempelvis er indkøbt via en importør eller forhandler, som leasingselskabet ikke er interesseforbundet med, og når indkøbsprisen i øvrigt opfylder betingelserne i registreringsafgiftslovens § 8, stk. 1, er utvivlsomt rigtig.

I forhold til bevisbyrden ved handel mellem interesseforbundne parter foretager Skatterådet efter vores vurdering i den konkrete sag en meget streng fortolkning af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 10. Der burde ikke være forskel i bevisbyrden for afgiftsgrundlaget ved nedenstående modeller:

Model 1:

DME model 1

Model 1 svarer til transaktionsforløbet i det bindende svar.

Model 2:

DME model 2

Når importøren ikke kan anses for at være en interesseforbundet part, burde der ikke pålægges leasingselskaber en skærpet bevisbyrde med hensyn til fastsættelse af den afgiftspligtige værdi i det forhold, hvor importøren alene vil sælge bilerne gennem forhandlerselskabet frem for at sælge bilerne direkte til koncernens leasingselskab.

Da forhandleren selv kan afgiftsberigtige køretøjerne til indkøbsprisen fra importøren, jf. SKM2015.256, burde det ikke have betydning, at man eksempelvis vælger at udskille leasingaktiviteten i et selvstændigt selskab i koncernen.

Imidlertid har Skatterådet med det bindende svar foretaget en unødig streng fortolkning af registreringsafgiftslovens § 8, stk. 10, uanset at forhandleren har indkøbt bilerne hos en uafhængig importør, idet et koncernforbundet leasingselskab ved køb af biler hos en interesseforbunden forhandler således skal godtgøre, at der i et ikke uvæsentligt omfang er sket afgiftsberigtigelse på et tilsvarende grundlag hos andre leasingvirksomheder, som ikke kan anses for at være interesseforbundne. Transaktionsforløbet er således afgørende for bevisbyrden.

Ud fra registreringsafgiftslovens § 8, stk. 10 og intentionen med bestemmelsen er det reelt koncernforbundne selskaber, hvor importør og forhandler/leasingselskab er koncernforbundne, det har været tiltænkt at skærpe bevisbyrden hos og ikke en konstruktion som i model 1 ovenfor.

Hvornår er to parter interesseforbundne

I forbindelse med det bindende svar er begrebet ”interesseforbundne parter” blevet drøftet i relation til registreringsafgiftsloven.

Afgrænsningen af interesseforbundne virksomheder og nærtstående sker iht. registreringsafgiftslovens § 8, stk. 10 på tilsvarende måde som efter ligningslovens § 2, stk. 1-4.

Herefter er interesseforbundne virksomheder fysiske eller juridiske personer:

  1. Hvorover fysiske eller juridiske personer udøver en bestemmende indflydelse
  2. Der udøver en bestemmende indflydelse over juridiske personer
  3. Der er koncernforbundet med en juridisk person
  4. Der har et fast driftssted beliggende i udlandet
  5. Der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med et fast driftssted i Danmark, eller
  6. Der er en udenlandsk fysisk eller juridisk person med kulbrintetilknyttet virksomhed omfattet af kulbrinteskattelovens § 21, stk. 1 eller 4

Begrebet interesseforbundne parter kan efter loven ikke udvides til andre forhold end ovenstående punkter, som er omfattet af ligningslovens § 2, stk. 1-4. At SKAT pålægger leasingselskabet i den konkrete sag at skulle bevise, at andre leasingselskaber kan indregistrere bilerne til en tilsvarende værdi, uagtet at der i første led allerede er handlet mellem uafhængige parter, kan efter registreringsafgiftslovens § 8, stk. 10 ikke føre til, at SKAT kan pålægge leasingselskaber, der ikke er omfattet af én af ovenstående 6 punkter, en tilsvarende byrde.

Har du eller din virksomhed brug for rådgivning i forbindelse med afgiftsberigtigelse og anvendelse af reglerne i registreringsafgiftsloven, står DELACOURs skatteteam til rådighed.