Kantinemoms – ingen adgang til skønsmæssige afvigelser i den forenklede ordning.

  Skrevet den 18.11.2015

Virksomheder, der benytter den forenklede ordning til beregningen af kantine-moms, må ved opgørelse af lønomkostninger ikke afvige fra SKATs retningslinjer, medmindre der foreligger nøjagtig registrering for en anden fordeling.

Når en virksomhed har en kantineordning, anses salget til medarbejderne for at være salg til interesseforbundne parter. Dette betyder, at virksomheden i momsmæssig henseende ikke må afregne moms af et beløb, der er lavere end købs/fremstillingsprisen. I tilknytning til kantineordningen har SKAT gjort det muligt at opgøre momsgrundlaget ud fra en forenklet ordning frem for at skulle opgøre den faktiske købs/fremstillingspris.

Den forenklede ordning består af 2 metoder:


Egen drift af kantine

Når virksomheden selv driver kantine, skal momsen efter den forenklede ordning opgøres således:

Indkøbsprisen af råvare med tillæg af 5 %

+ ekstern arbejdskraft til indkøb, tilberedning og salg i kantinen

+ lønninger til eget personale, der helt eller delvigt er beskæftiget i kantinen, minus 25 %.

 
Underleverandørs drift af kantine

Virksomheder, der indkøber mad fra en leverandør, skal opgøre momsen efter den forenklede ordning således:

Den samlede indkøbspris

+ lønninger til eget personale, der helt eller delvist er beskæftiget i kantinen, minus 25 %.

Hvis en virksomhed ønsker at foretage en anden fordeling af lønomkostningerne end den af SKAT udmeldte fordeling, skal dette ske på grundlag af en faktisk opgjort fordeling af tidsforbruget, hvilket Landsskatteretten har bekræftet i en sag, der er offentliggjort som SKM2015.672.LSR.

Den faktiske opgørelse skal ske meget minutiøst for at sikre korrekt tidsregistrering. Der kan således ikke foretages en skønsmæssig fordeling af tidsforbrug ved at foretage en faktisk tidsregistrering på en enkelt kantine og så anvende tilsvarende fordeling i virksomhedens øvrige kantiner, der for eksempel er beliggende på forskellige lokationer.

 

DELACOURs vurdering:

Landsskatterettens afgørelse gør det klart, at der ikke må være afvigelser fra SKATs fordeling af lønomkostninger, hvis virksomheden ikke ønsker at foretage en egentlig tidsregistrering.

Hvis en virksomhed ønsker at benytte den faktiske opgørelse af tidsforbruget, skal man være opmærksom på, at der kræves en minutiøs registrering af tidsforbruget. Ved opgørelse af lønomkostninger i forbindelse med fremstilling af mad skal omkostninger til rengøring af køkkenredskaber, køkkenborde mv. i forbindelse med tilberedning af maden medregnes i momsgrundlaget.

I praksis vil en del af opvasken af køkkenredskaber mv. til fremstilling af mad blive foretaget samtidig med opvasken efter bespisningen, hvorfor det kan være vanskeligt at foretage en nøjagtig tidsregistrering.

Hvis der benyttes en anden skønsmæssig fordeling af lønomkostninger ved opgørelse af kantinemomsen, og der ikke kan fremlægges tilstrækkelig dokumentation for fordeling af lønomkostningerne, vil dette føre til krav om betaling af yderligere kantinemoms i henhold til Landsskatterettens afgørelse.

Har I som virksomhed brug for en anden fordeling af lønomkostningerne i forhold til SKATs udmeldte fordeling i henhold til den forenklede metode for opgørelse af kantinemoms, står DELACOUR og vores momsspecialister naturligvis til rådighed for afdækning af, hvordan I kan dokumentere en anden fordeling af lønomkostningerne.