Frist for genoptagelse af sager om fuldt momsfradrag

  Selskabsret  Skrevet den 17.12.2015

SKAT fremkommer med frist for anmodning om genoptagelse af momstilsvaret, som konsekvens af, at en nyere EU-dom har medført en ændring af SKATs praksis om holdingselskabers adgang til momsfradrag.

EU-Domstolen har i de forenede sager C-108/14 og C-109/14 (Larentia + Minerva mbh & Co. KG) ændret dansk praksis om, at holdingselskaber alene har adgang til delvis momsfradrag på grundlag af et skøn ved erhvervelse af kapitalandele i datterselskaber.

Dommen har bl.a. medført, at holdingselskaber i visse tilfælde nu vil kunne opnå fuldt fradrag for moms af omkostninger forbundet med erhvervelse af andele i datterselskaber, hvor det er hensigten at holdingselskabet skal levere momspligtige leverancer til datterselskabet, ved eksempelvis at deltage i administrationen af datterselskabet.

Læs mere om fradragsret for holdingselskabers omkostninger ved køb af datterselskaber her.

Afgørelsen ændrede derved SKATs nuværende praksis for holdingselskabers adgang til momsfradrag. Dette medfører, at der vil kunne anmodes om genoptagelse af momstilsvaret, hvis den hidtidige danske praksis har været til ugunst for jeres virksomhed.

Frist for genoptagelse af momstilsvar

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal indsendes til SKAT senest 6 måneder efter styresignalets offentliggørelse, hvilket vil sige inden den 16. maj 2016.

SKAT oplyser i deres Styresignal på emnet, at det er muligt at anmode om genoptagelse 10 år tilbage i tid fra EU-Dommens afsigelse den 16. juli 2015. Det vil sige, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse for afgiftsperioder, der er påbegyndt, men ikke udløbet den 16. juli 2005.

Anmodning om genoptagelse skal indgives til SKAT og skal indeholde oplysninger om navn, adresse og CVR-nr., samt en specificeret opgørelse af kravet på tilbagebetaling.

Det er samtidig en forudsætning for tilbagebetalingen, at momskravet kan dokumenteres gennem relevant regnskabsmateriale og andet relevant bilagsmateriale.

Vi anbefaler, at I som holdingselskab undersøger, hvorvidt I er berettiget til tilbagebetaling af moms for denne periode.

DELACOUR står til rådighed med assistance, såfremt I ønsker at undersøge jeres muligheder for at gøre tilbagebetalingskrav gældende mod SKAT.