Ny Højesteretsdom om varsling af ferie

  Skrevet den 14.08.2015

Højesteret har for nylig taget stilling til fortolkning af ferielovens regler om varsling af ferie i opsigelsesperioden.

Ferieloven 
Ferieloven fastslår følgende principper/udgangspunkter:

  • En arbejdsgiver skal varsle hovedferie med 3 måneders varsel og restferie med 1 måneds varsel (ferielovens § 15, stk. 2).
  • En lønmodtager kan ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder (ferielovens § 16, stk. 1).
  • Det fremgår imidlertid af ferielovens § 21, stk. 2, at ferielovens § 15, stk. 2 og § 16, stk. 1 kan fraviges ved aftale.

Den konkrete sag
I den konkrete sag var det aftalt i ansættelseskontrakten, at arbejdsgiveren kunne varsle afholdelse af hovedferie med 1 måneds varsel og restferie med 2 ugers varsel. Det var også aftalt, at arbejdsgiveren kunne varsle hovedferie til afholdelse i en opsigelsesperiode, ligeledes med en måneds varsel.

Lønmodtageren blev opsagt den 24. februar 2011 med 3 måneders varsel og blev i den forbindelse fritstillet og pålagt i videst muligt omfang at afholde ferie i fritstillingsperioden.

Lønmodtageren bestred at have afviklet hovedferie i opsigelsesperioden og gjorde i den forbindelse gældende, at ferielovens § 16, stk. 1 ikke kunne fraviges ved en individuel aftale, og at en lønmodtager ikke allerede på tidspunktet for ansættelseskontraktens indgåelse kan give afkald på rettigheder, der ikke er aktualiseret. Derudover gjorde lønmodtageren gældende, at bestemmelsen om varsling af ferie ikke var gyldigt vedtaget, da vilkåret herom ikke havde været genstand for forhandling mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at ferieloven gav mulighed for at fravige ferielovens normale varslingsbestemmelse med henvisning til, at dette fremgik direkte af lovteksten, og at der ikke stilles krav om, at en fravigelse først kan ske, når situationen er aktualiseret.

Sø- og Handelsrettens dom
Sø- og Handelsretten gav arbejdsgiveren medhold ved dom af 4. april 2014. Indledningsvist anførte Sø-og Handelsretten, at bestemmelsen om varsling af ferie var klart formuleret og underskrevet af begge parter og fandt derfor ikke anledning til at fastslå, at bestemmelsen ikke var aftalt mellem parterne.

Sø- og Handelsretten fandt efter en fortolkning af ferielovens forarbejder, at der er mulighed for at fravige ferielovens regler om afholdelse af ferie i en opsigelsesperiode allerede ved en ansættelseskontrakts indgåelse og derfor også på det tidspunkt, hvor lønmodtageren ikke var opsagt.

Højesterets dom
Højesteret stadfæstede ved dom af 7. august 2015 Sø- og Handelsrettens dom.

Højesteret tiltrådte af de grunde, som var anført af Sø- og Handelsretten, at det ved en individuel aftale mellem en arbejdsgiver og en lønmodtager er muligt at fravige ferielovens § 16, stk. 1, og at dette kan ske allerede ved indgåelse af ansættelseskontrakten.

DELACOUR bemærker
Højesteret har med dommen fastslået, at det er muligt at indgå en individuel aftale om, at hovedferie skal afholdes i opsigelsesperioden, selvom lønmodtagerens opsigelsesvarsel er på 3 måneder eller derunder.

Det er vigtigt at være opmærksom på denne mulighed, da en udnyttelse heraf kan have stor økonomisk betydning for en arbejdsgiver i forbindelse med opsigelse af en medarbejder.