Ophør af prisaftale påbudt – ingen bøde pga. forudgående anmeldelse

Konkurrenceret  Skrevet den 29.01.2014

Ejendomsmæglerkæde anmeldte sit kædekoncept mhp. fritagelse. Konkurrencerådet fandt, at der forelå en ulovlig prisaftale, og påbød ophør, men pga. forudgående anmeldelse blev ingen bøde givet.

Ejendomsmæglerkæden BoligOne, der er en internetbaseret kæde af selvstændige ejendomsmæglere, anmeldte sit kædekoncept til Konkurrencerådet med anmodning om ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 eller individuel fritagelse af aftalen iht. konkurrencelovens § 8.

BoligOne's kædekoncept indeholdt bl.a. et aftalevilkår, hvorefter medlemmerne af kæden var forpligtet til at følge en fælles, fast salærtakst for deres ydelser.

Sagen var på dagsorden for Konkurrencerådets møde den 18. december 2013, og det var udelukkende det anførte prisvilkår, der var genstand for prøvelse. I afgørelsen anføres det, at prisvilkåret var udtryk for en horisontal prisaftale, som i henhold til fast praksis uden videre anses for at have et konkurrencebegrænsende formål og derfor for at være direkte i strid med konkurrencelovens § 6.

Konkurrencerådet fandt på denne baggrund, at BoligOnes fælles, faste salærtakst, der var bindende for kædens medlemmer, udgjorde en klar overtrædelse af konkurrencelovens § 6. Endvidere slog Konkurrencerådet fast, at hverken anmodningen om ikke-indgrebserklæring eller individuel fritagelse derfor
kunne imødekommes.

Straf for overtrædelse af konkurrencelovens § 6 kan ikke pålægges fra tidspunktet, hvor en aftale er anmeldt til Konkurrencerådet efter lovens § 8, og indtil rådet har meddelt sin afgørelse. Dette princip gælder således også for alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne. BoligOne blev derfor alene påbudt straks at ophøre med at anvende den fælles salærtakst og at fjerne vilkåret herom fra kædens koncept.