Iværksætterselskabet – overvejelser inden stiftelse

Selskabsret  Skrevet den 23.01.2014

Iværksætterselskaber kan i princippet stiftes for en krone, men en række forhold bør overvejes inden størrelsen på selskabskapitalen fastsættes.

Fra den 1. januar 2014 er det blevet muligt at stifte de såkaldte iværksætterselskaber
(IVS). Vi har i tidligere artikler på vores hjemmeside behandlet de generelle forhold vedrørende IVS.

 

Generelt
Kort fortalt er IVS et særligt anpartsselskab, som er muligt at stifte med en selskabskapital på mellem kr. 1 og kr. 49.999. IVS kan alene stiftes ved kontant indskud, og IVS'et skal af det optjente overskud henlægge mindst 25 % til en særlig reserve, indtil reserven og kapitalen udgør mindst kr. 50.000. Når denne grænse er nået, kan IVS'et omdannes til et anpartsselskab ligesom det bliver muligt for IVS'et at udbetale overskud (såfremt de almindelige betingelser herfor er opfyldte).

IVS er særligt reguleret i selskabslovens kapitel 20a. Det er dog vigtigt at holde sig for øje, at selskabslovens øvrige, almindelige regler også finder anvendelse på IVS.

 

Kapitalberedskab og -tab
De almindelige regler om kapitalberedskab og -tab finder derfor anvendelse også for IVS.

Det er ifølge disse regler ledelsens forpligtelse at påse, at IVS'ets kapitalberedskab er tilstrækkeligt til den igangværende og påtænkte aktivitet i IVS'et og de forpligtelser som IVS'et påtager sig i den forbindelse. Ledelsen kan således i værste fald blive
erstatningsansvarlig for det manglende kapitalberedskab.

Selv om et IVS i princippet kan stiftes for kr. 1, skal det derfor allerede i forbindelse med stiftelsen vurderes, om dette er tilstrækkelig kapital til driften af den med IVS'et påtænkte virksomhed, eller om der eventuelt fra start skal tilvejebringes yderligere kapital i form af højere selskabskapital eller ekstern finansiering.

Allerede omkostningerne forbundet med stiftelsen eller opstarten af selskabet kan medføre, at selskabskapitalen ikke kan udgøre kr. 1. Hvis stifterne bestemmer, at selskabet skal afholde de med stiftelsen forbundne omkostninger (eksempelvis kr. 3.000) skal dette beløb jo kunne betales af IVS'et ligesom der skal tages hensyn til omkostningerne ved vurderingen af det nødvendige kapitalberedskab.

Endvidere bør kapitaltabsreglerne tages i betragtning, således IVS'et ikke hurtigt - måske allerede fra stiftelsen - kommer i en situation, hvor halvdelen af selskabskapitalen er tabt, og der således kort tid efter stiftelsen skal bruges omkostninger på en retablering af selskabskapitalen.

På trods af, at det i forbindelse med stiftelsen af IVS'et kan være fristende at fastsætte en ganske lav selskabskapital for at få gang i driften, anbefaler vi således at
selskabskapitalen overvejes nøje og fastsættes i overensstemmelse med det
forventede likviditets- og kapitalmæssige behov for den forventede drift.