Andelshaver kunne ikke ekskluderes af forening

Andelsboligforeningsret  Skrevet den 20.01.2014

Selvom en andelshaver havde foretaget hævninger fra foreningens konto til privat brug, kunne andelshaveren ikke ekskluderes af forening.

Landsretten har i en dom afsagt i december 2013 fastslået, at en andelshaver, som fungererede som foreningens kasserer, og igennem en årrække havde foretaget uberettigede hævninger fra andelsboligforeningens konto til privat brug, ikke kunne ekskluderes som følge heraf.

Foreningen anvendte ABF's standardvedtægt, som indeholder en bestemmelse om, at en andelshaver kan ekskluderes, hvis den pågældende optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere. Denne bestemmelse var påberåbt som hjemmel for eksklusionen.

Landsretten fandt, at andelshaveren ikke ved sine private hævninger af foreningens midler havde optrådt til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

Landsretten lagde ved afgørelsen til grund at hævningerne var uberettigede, men lagde til støtte for frifindelsen vægt på, 

  • at tilbagebetalingen af de hævede beløb fandt sted løbende få dage efter de enkelte hævninger (i de fleste tilfælde ca. 3 uger senere), 
  • at alle beløb var tilbagebetalt på det tidspunkt, hvor andelshaveren stoppede som kasserer,
  • at andelsboligforeningen dermed ikke lidt noget tab, bortset fra et meget beskedent rentetab,

Efter en samlet vurdering frifandt landsretten derpå andelshaveren.

 

Advokat Jakob Nielsen, DELACOUR, repræsenterede foreningen under sagen.