Forbrugerbeskyttelse i kreditaftaler med sikkerhed i fast ejendom

Køb og salg af parcelhuse og ejerlejligheder  Skrevet den 03.12.2014

Det nye direktiv skal sikre forbrugernes beskyttelse i videre omfang ved indgåelse af kreditaftaler, der har sikkerhed i fast ejendom.

Som følge af ”Boligkreditdirektivet om forbrugerkreditaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse” fremsætter regeringen forslag til ændring af Kreditaftaleloven.

Direktivet har til formål at harmonisere EU-landenes love og administrative bestemmelser om aftaler om forbrugerkredit sikret ved pant i fast ejendom, eller på anden vis i forbindelse med fast ejendom til beboelse. Harmoniseringen tilstræber, at man som forbruger lettere skal kunne gennemskue markedet for lån med pant i fast ejendom, herunder realkreditlån.

I dansk ret er en sådan beskyttelse af forbrugeren allerede i vidt omfang omfattet af gældende lovgivning eller praksis, hvorfor der fra regeringens side kun er forslag om få ændringer.

Såfremt ændringer vedtages, vil det medføre, at danske kreditgivere på visse områder må ændre praksis.

Med ændringsforslaget foreslås, at forbrugeren ved kreditaftaler, der ikke er omfattet af fortrydelsesretten i den gældende kreditaftalelov, gives betænkningstid inden indgåelse af den pågældende kreditaftale, at kreditgiveren pålægges at indrømme forbrugeren en ret til førtidig tilbagebetaling, og at anvendelsen af det europæiske standardiserede informationsark (ESIS) gøres obligatorisk ved kreditaftaler, der sikres ved pant eller anden rettighed knyttet til fast ejendom.

Mere specifikt betyder dette, at kreditgivere efter lovforslaget har pligt til kun at anvende ESIS-oplysningsskemaet ved lån, der skal have pant i fast ejendom eller anden rettighed knyttet til fast ejendom.

Forslaget lægger dog ikke op til, at kreditaftaler, som ikke er sikret rettighed i fast ejendom, skal være omfattet af bestemmelsen. Pligten til anvendelsen af ESIS vil således ikke afhænge af formålet med kreditaftalen, men derimod den sikkerhed, som stilles.

Der foreslås en ordning, hvorefter forbrugeren (låntageren) har en frist på mindst 7 dage til at antage et givent kredittilbud.

Det foreslås, at kreditgiver ikke kan indgå en aftale, der er undtaget fra kreditaftalelovens bestemmelse om ret til førtidig tilbagebetaling med en forbruger, uden at forbrugeren i henhold til aftalen tillægges en ret til helt eller delvist at frigøre sig fra sine forpligtelser i henhold til aftalen, før denne udløber.

Forslaget indebærer også, at en sådan aftale skal indeholde et vilkår om, at forbrugere i tilfælde af førtidig tilbagebetaling har ret til en reduktion af forbrugerens samlede kreditomkostninger, der består af renter og omkostninger i den resterende del af aftalens løbetid, samt at en sådan aftale kan indeholde bestemmelser om, at kreditgiver i disse tilfælde har ret til kompensation for eventuelle omkostninger, der er direkte forbundet med den førtidige tilbagebetaling. Kompensationen skal være rimelig og fastsættes ud fra objektive kriterier.

Ønsker du rådgivning om finansiering af fast ejendom kontakt da advokat Stefan W. von Fintel, svf@delacour.dk eller advokat Lonnie Vestergaard Nielsen, lvn@delacour.dk, som begge har mangeårig erfaring med rådgivning på området.