Folketinget har vedtaget nye regler for andelsboliger

Andelsboligforeningsret  Skrevet den 10.06.2013

Nye regler for andelboliger, der bl.a. skal sikre større gennemsigtighed i anboligforeningers økonomi, er vedtaget af Folketinger den 4. juni 2013.

I tidligere artikel fokuserede vi på Boligminister Carsten Hansens tiltag om, at der skal være større gennemsigtighed i andelsboligforeningers økonomi og dermed øget gennemsigtighed ved køb og salg af andelsboliger.

Loven blev vedtaget af Folketinget den 4. juni 2013 og i sin endelige udformning angår den:

  • En skærpelse af andelsboligsælgers oplysningspligt
  • Indførelse af en karensperiode på 2 år for anvendelse af valuarvurdering og offentlig vurdering ved værdiansættelse af foreningens ejendom
  • Indførelse af en oplysningspligt om eventuelt udbetalt offentligt støtte til opførelse af en andelsboligforening

 

Skærpelse af sælgers oplysningspligt

Med de nye regler, vil sælger af en andelsbolig pr. 1. januar 2014 være forpligtet til at udlevere nærmere fastsatte nøgleoplysninger til køber, forinden der indgås en aftale om overdragelse.

Med loven er Ministeren for by, bolig og landdistrikter bemyndiget til at fastsætte reglerne for, hvilke nøgleoplysninger der skal udleveres, herunder i hvilken form de skal udleveres og procedure for udarbejdelse og ajourføring af oplysningerne. Ministeriet har oplyst, at hensigten er, at oplysningerne skal gives på en særlig formular, der indeholder en skematisk oversigt over oplysningerne samt en kort forklaring til køber, hvad oplysningerne kan bruges til.

Det forventes, at køberen, udover de dokumenter som allerede skal udleveres i henhold til andelsboliglovens § 6, skal have kopi af seneste generalforsamlingsreferat, energimærke og oplysninger om fremtidige vedligeholdelsesarbejder.

Endelig bliver der fastsat krav om, at penge- og realkreditinstitutterne skal udlevere finansielle nøgleoplysninger til andelsboligforeningerne.

 

Karensperiode på 2 år

Med loven er desuden blevet vedtaget, at der pr. 1. juli 2013 skal gælde en karensperiode på 2 år for andelsboligforeninger, der er stiftet ved erhvervelse af en udlejningsejendom.

Reglen medfører, at private andelsboligforeninger, der er stiftet ved overtagelse af en eksisterende udlejningsejendom, i 2 år efter foreningens stiftelse alene kan værdiansætte foreningens ejendom til anskaffelsessummen, og altså ikke til den offentlige vurdering eller en valuarvurdering.

Ændringen omfatter ikke nybyggede andelsboligforeninger, da man har vurderet, at der ikke er samme spekulationsmuligheder for nybyggede andelsboligforeninger.

 

Oplysningspligt om udbetalt offentlig støtte

Pr. 1. januar 2014 skal andelsboligforeninger, der har modtaget støtte fra staten eller en kommune, som kan kræves tilbagebetalt ved salg af andelsboligforeningens ejendom eller ved sammenlægning med en anden andelsboligforening, anføre størrelsen af den udbetalte støtte i en note til årsregnskabet.

Formålet er bl.a. at give bedre information til andelsboligforeningens medlemmer og potentielle erhververe.

 

Trafiklysordning for lån med renteswap
Som omtalt i tidligere artikel blev det dengang drøftet, hvorvidt der skulle indføres en trafiklysordning for boliglån, hvor andelsboliglån med en renteswap får en rød lampe.

I forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget blev der udarbejdet en rapport om andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler. Rapporten konkluderede, at renteswapaftaler ikke nødvendigvis udgør et problem for den veldrevne andelsboligforening, og desuden viste rapporten, at det ikke er alle nødlidende andelsboligforeninger, der har lån med renteswap. Konklusionen i rapporten var, at lån med renteswap ikke generelt syntes at være årsagen til, at visse foreninger i dag har økonomiske problemer, men at lån med renteswap kan bidrage til, at det kan blive vanskeligere at komme ud af disse økonomiske problemer.

I forbindelse med lovforslagets fremsættelse, blev der ikke fremsat forslag om en trafiklysordning, og der er således ikke indført regler herom.

Har du eller din andelsboligforening spørgsmål til betydningen af de nye regler for jeres andelsboligforening, eller hvorledes I som bestyrelse skal sikre jer, at reglerne bliver overholdt forud for en godkendelse af en overdragelse, er du velkommen til at kontakte advokat og partner Jakob Nielsen eller advokat Louise Kaczor.