Nye kurser i byggeretlige emner


I de seneste vintersæsoner har arkitekt Kim Christiansen og advokat Lars Gregersen afholdt en række miniseminarer om byggeretlige emner. Der har været god tilslutning til kurserne og på opfordring fra nogle af deltagerne har vi besluttet at fortsætte kursusrækken, således at der i januar og februar 2015 afholdes 2 kurser med det nedenfor anførte indhold.

 

Torsdag den 22. januar 2015 kl. 16.00 – 18.30

Garantier i entrepriseretten

Siden finanskrisen har likviditeten og ikke mindst sikkerhederne i forbindelse med gennemførelse af byggerier spillet en stadig større rolle, og med rækken af store konkurser i efteråret 2013 blev det tydeligt, at garantier er vigtige for både bygherre og entreprenør, og at rigtig håndtering heraf er en forudsætning for at undgå unødige tab. Miniseminaret vil koncentrere sig om relevante og praktiske problemstillinger, som vi kender dem i AB 92- og ABT 93-regi, ligesom der vil være en afstikker til andre garantiformer og til garantier i rådgiverforhold, som ABR 89 giver mulighed for. Miniseminaret henvender sig til entreprenører og bygherrer, rådgivere og pengeinstitutter.

Advokat Lars Gregersen har i forsommeren 2014 udgivet fagsinglen ”Garantier i entrepriseretten”, som danner basis for miniseminaret. Fagsinglen kan erhverves på Forlaget Zenon, men det er ikke en forudsætning for deltagelse i seminaret, at fagsinglen er læst forinden.

 

Programmet er som følger: 

 • Indledning/behov for sikkerhedsstillelse
 • Entreprenørens sikkerhedsstillelse efter § 6
 • Entreprenørens sikkerhedsstillelse ved forudbetaling efter § 22
 • Bygherres sikkerhedsstillelse efter § 7
 • Alternativ sikkerhedsstillelse
 • Rådgivere og sikkerhedsstillelse
 • Kald på garantien

 

Torsdag den 19. februar 2015 kl. 16.00 – 18.30

Syn og skøn, stadeopgørelser og sagkyndig beslutning

I forbindelse med opførelse af byggerier opstår ganske ofte tvist om fejl og mangler. Sådanne tvister skal gribes rigtig an for at sikre det fornødne bevis ved en eventuel senere afgørelse i voldgiftsretten eller ved de almindelige domstole. Mange er ikke klar over vigtigheden af at håndtere beviserne i tide og på den rigtige måde, og dette miniseminar henvender sig derfor til alle aktører i byggebranchen, hvor vi vil give gode råd og vink i relation til gennemførelse af syn og skøn, stadeopgørelser og sagkyndig beslutninger.

 

Programmet er som følger: 

 • Indledning/behovet for bevissikring
 • Syn og skøn, hvordan og hvornår
 • Stadeopgørelse, hvordan og hvornår
 • Sagkyndige beslutninger
 • Bevissikring som forstadie til voldgifts- eller retssagsbehandling
 • Opsamling

 

Praktiske oplysninger

Alle seminarer afholdes på vor adresse på Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C, med start kl. 16.00 og afslutning omkring kl. 18.30/19.00 afbrudt af en pause midtvejs med tilbud om en sandwich eller lignende til at stille sulten.

Der kan parkeres i Sallings P-hus.

Der udleveres relevant kursusmateriale hver aften.

Kursusgebyret for deltagelse i miniseminarerne er fastsat til kostprisen for kursusmateriale og fortæring, eller i alt kr. 250,00. Betalingen dækker deltagelse i begge seminarer, og vi kan af praktiske årsager ikke tilbagebetale helt eller delvist ved forfald.

 

Tilmelding 

Tilmelding sker ved senest den 19.1.2015 at sende en mail til bvi@delacour.dk med angivelse af navne på tilmeldte og ved samtidig at indbetale kursusgebyret kr. 250,00 pr. person til konto 3627 4620 212 970 med angivelse af j.nr. 218367 og navn.

Kontant betaling kan eventuelt ske ved første fremmøde. Bemærk, at vi ikke modtager Dankort eller kreditkort disse aftener.

Har deltagerne supplerende ønsker til de enkelte punkter eller andre emner, som kunne tænkes belyst/uddybet, så send gerne en mail til bvi@delacour.dk eller lgr@delacour.dk