Ukrainske retsforhold


DELACOUR har mere end 25 års erfaring i de lande, der tid­ligere indgik i Sovjetunionen, herunder især Ukraine, hvor vi er repræsenteret med egne kontorer i et kontorfællesskab med lokale advokatfirmaer. Siden 2008 har vi således haft eget kontor i Kiev i samarbejde med et hold af afvokater fra Marchenko Danevych Advokatfirma.

Ud over Ukraine har vi også ydet bistand i relation til en række sager i de baltiske lande og i Bulgarien - ligeledes i samarbejde med lokale advokatfirmaer. 

Vi har valgt denne model, fordi vi på den måde kan levere de bedste resultater for vores klienter ved at kombinere vores danske pragmati­ske og systematiske indfaldsvinkel og erfaring med Marchenko Danevychs detailviden om lokal lovgivning og praksis, kontaktnet og gennem­slagskraft over for lokale beslutningstagere. 

Det vil typisk være DELACOUR, der sammen med klienten definerer de relevante problemer og ønsker og derpå analyserer de midler, der skal til for at løse og opnå disse. Det viser sig ofte, at vores typiske skandinaviske fravær af autoritetstro over for de af klienten indledningsvist stillede opgaver fører til en konklusion om, at klienten i virkeligheden skal vælge en anden løsning, end klienten umiddelbart havde forestillet sig.

Ved gennemførelsen lokalt af den stillede opgave er det vores erfaring, at kendskab til og respekt for kulturelle forskelle og en fra Danmark på mange måder divergerende virkelighed er en vigtig - og ofte overset - forudsætning for opnåelsen af tilfredsstillende resultater.

Vores bistand med relation til Ukraine ydes hovedsageligt inden for:

  • Etablering
  • Projektudvikling
  • Køb af og fusion med eksisterende virksomheder

Men vi bistår også på de fleste øvrige områder inden for erhvervsjuraen, herunder:

  • Problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb
  • Samarbejdsrelationer med lokale partnere

Vi tager helst del i de kommercielle forhandlinger med henblik på at opnå en optimal løsning for vores klient - og for at undgå de kultu­relle og juridiske faldgruber, der ofte kan være til hinder herfor. For at undgå efterfølgende tvister foretrækker vi at føre pennen ved kontraktudarbejdelsen og være tovholder på tilvejebringelsen af relevant dokumentation.

Udover at være en resultat- og løsningsorienteret rådgiver for vores klient deltager DELACOUR som konstruktiv projektleder i alle faser af opgaven og indgår i tæt dialog med vores klient og dennes øvrige rådgivere - navnlig revisorer, finansielle rådgivere, konsulenter samt lokalt ansatte.

Som led i vores bistand kan vi tilbyde apostillering af dokumenter, oversættelse og tolkebistand under forhandlinger mv.

Vores klienter kan endvidere drage fordel af vores mange russisktalende jurister i Danmark og dansk- og engelsktalende jurister i Kiev.