Østeuropæiske retsforhold


DELACOUR har mange års erfaring i Østeuropa, hvor vi typisk bistår vores klienter i samarbejde med lokale advokatfirmaer.

Denne model har vi valgt, fordi vi på den måde kan levere de bedste resultater for vores klienter ved at kombinere vores danske pragmati­ske og systematiske indfaldsvinkel og erfaring med lokale advokaters detailviden om lokal lovgivning og praksis, kontaktnet og gennem­slagskraft over for lokale beslutningstagere.

Herved vil det typisk være DELACOUR, der med klienten definerer de relevante problemer og ønsker og derpå analyserer de midler, der skal til for at løse/opnå disse. Og her viser det sig ofte, at vores typiske skandinaviske fravær af autoritetstro over for de af klienterne indledningsvist stillede opgaver fører til en konklusion om, at klienten i virkeligheden skal vælge en anden løsning, end klienten umiddelbart havde forestillet sig.

Ved gennemførelsen lokalt af den stillede opgave er det endvidere vores erfaring, at kendskab til og respekt for kulturelle forskelle og en fra Danmark på mange måder divergerende virkelighed er en vigtig - og ofte overset - forudsætning for opnåelsen af tilfredsstillende resultater.

Vores bistand med relation til Østeuropa ydes hovedsageligt inden for etablering, projektudvikling og køb af/fusion med eksisterende virksomheder, men også på de fleste øvrige områder inden for erhvervsjuraen, herunder problemsager i forbindelse med inddrivelse og sikring af udestående beløb samt samarbejdsrelationer med lokale partnere.

Vi tager helst del i de kommercielle forhandlinger med henblik på at opnå en optimal løsning for vores klient - og for at undgå de kultu­relle og juridiske faldgruber, der ofte kan være til hinder herfor. For at undgå efterfølgende tvister, foretrækker vi at føre pennen ved kontraktudarbejdelsen og være tovholder på tilvejebringelsen af relevant dokumentation.

Udover at være en resultat- og løsningsorienteret rådgiver for vores klient, deltager DELACOUR som konstruktiv projektleder i alle faser af opgaven og indgår i tæt dialog med vores klient og dennes øvrige rådgivere - navnlig revisorer, finansielle rådgivere, konsulenter samt lokalt ansatte.