Gældssanering

Er man håbløs forgældet, kan der være mulighed for at søge en sanering af gælden. Gældsanering forudsætter en ansøgning til skifteretten, der vurderer, om ansøgeren må formodes at opfylde betingelserne. Er det tilfældet, vil der blive udpeget en medhjælper (advokat), der laver en redegørelse som grundlag for et forslag. Der er forskellige regler i forhold til, om der er tale om privat gæld eller om der i det væsentligste er tale om erhvervsmæssig gæld, som stammer fra en konkursbehandling (enten en personlig konkurs eller en selskabskonkurs, hvor gælden skyldes f.eks. kautionsforpligtelser).

Som udgangspunkt indebærer en gældssanering en afdragsordning over fem år, hvor der på baggrund af et husstandsbudget opgøres en betalingsevne, som svarer til det beløb, der månedligt vil skulle betales til kreditorerne. Der er ikke nogen minimumsdividende og heller ikke noget maksimum. Det er helt individuelt fra sag til sag, hvad den enkelte kommer til at betale, og i visse tilfælde kan den helt saneres bort. Det er dog som hovedregel en betingelse, at budgettet ikke viser underskud.

Grundbetingelserne er følgende:

  • Håbløs (usikret) gæld set i forhold til ansøgers økonomiske situation
  • Ordningen skal medføre en varig forbedring af ansøgerens forhold
  • Afklarede forhold (såvel indtægtsforhold og boligsituation)
  • Gældens karakter (f.eks. må der som udgangspunkt ikke være tale om ny forbrugsgæld)
  • Der må ikke være tale om ”uforsvarlig adfærd” (f.eks. systematisk oparbejdelse af gæld til det offentlige, strafbare forhold og lignende) eller indretning på gældssanering

Hvor der er tale om i det væsentligste erhvervsmæssig gæld, og hvor der har været en forudgående konkursbehandling, vil afdragsperioden typisk være 3 år. Det er en betingelse, at ansøgningen sendes senest samtidig med konkursboets slutning (skifteretten kan dog i begrænset omfang give dispensation for overskridelse af denne frist). Grundbetingelserne for at komme i betragtning til ”gældssanering i konkurs” er de samme som ovennævnte, dog er der i disse tilfælde ikke et ultimativt krav om, at der skal være afklarede forhold.

Ansøgningen udfærdiges ved brug af et særligt skema, som kan hentes på www.domstol.dk. Skifterettens behandling af en sag om gældssanering er som altovervejende udgangspunkt gratis, idet omkostningerne dækkes af det offentlige.

DELACOUR har mange års erfaring i at rådgive om gældsordninger i situationer, hvor en person er insolvent og håbløst forgældet. Vi kan gennemgå dine økonomiske forhold og rådgive dig om de forskellige muligheder.