Tilbagetagelsesforretninger


Aktiver af stor værdi finansieres i dag. Finansieringen sker typisk i form af købekontrakter med ejendomsforbehold, leasingaftaler eller gældsbreve med tilhørende ejerpantebrev. 

Uanset finansieringsform og uanset, om aftalen er indgået med erhvervsdrivende eller privatpersoner, og uanset hvilken type aktiv, som finansieringen vedrører, kan DELACOURs erfarne og højt kvalificerede jurister på området være behjælpelige, når debitor ikke længere overholder sine forpligtelser. 

Hurtig tilbagetagelse af det finansierede aktiv er af største betydning for kreditor for at sikre aktivets tilstedeværelse og værdi. 

Vi har gennem en lang årrække forestået tilbagetagelsesforretninger for en lang række af de største danske finansieringsselskaber. 

Hos DELACOUR får du hurtig, kompetent og kvalificeret bistand og rådgivning i alle faser - fra misligholdelsen indtræder, indtil aktivet er tilbageleveret. 

Vi forestår og rådgiver om alle forhold i relation til tilbagetagelsen af aktivet, herunder om de nødvendige betingelser i henhold til relevant lovgivning er opfyldt. Hvis det er nødvendigt med politimæssig assistance, rådgiver vi ligeledes herom. 

Endelig varetager vi vores klients interesser i forsikringsmæssig henseende og forestår korrespondance med forsikringsselskaberne, hvis vores klient har et forsikringsmæssigt krav som følge af skade på eller bortkomst af et finansieret aktiv.