Inkasso

Det kan være svært at undgå dårlige betalere, og står du som virksomhedsejer i en situation, hvor et beløb ikke er blevet betalt til tiden, er der flere ting, du pludselig skal forholde dig til. Og skulle det ske, at der ikke enighed om, hvorvidt beløbet skal betales eller ej, kræver det et endnu større overblik og en god rådgiver bag dig.

Tre gode råd for at undgå dårlige betalere: 

  • Verificér din kunde op imod Det centrale virksomhedsregister, som ligger på virk.dk
  • Husk at have styr på de skriftlige aftaler mellem din virksomhed og kunden
  • Lav en kredit- og rykkerpolitik og følg den konsekvent. Få evt. hjælp fra din advokat hertil.

 Men hvis ’skaden’ er sket, skal du reagere med det samme ved at sætte gang i en professionel rykkerprocedure, evt. efterfulgt af inkassovarsel og mulig retslig inkasso. DELACOURs specialister inden for inkasso rådgiver virksomheder i alle størrelser og alle brancher. Vores mål er at være de bedste på inkassoområdet i Danmark. Vi vil sikre vores kunder den højst mulige inddrivelsesprocent inden for lovgivningsrammerne samtidig med, at vi tilbyder administrering af afdragsordninger og kreditovervågning. 

Kunderservice

Almindelig inkasso
Det er vores grundlæggende opfattelse, at behandlingen af inkassosager skal foregå på en professionel måde, så det for den enkelte debitor fremstår som en konsekvent og rimelig behandling, mens der samtidig er fokus på at overholde gældende lovgivning. Alt sammen for at sikre din virksomhed den højst mulige inddrivelsesprocent inden for lovgivningsrammerne.


Vi bistår i en bred vifte af kunder – lige fra store industrivirksomheder til små selvstændige håndværkere – med at inddrive deres tilgodehavender så effektivt og omkostningsbevidst som muligt.

Uanset om inddrivelsen skal ske via udsendelse af rykkerskrivelser, telefonisk opfølgning eller indenretligt i form af indlevering af betalingspåkrav eller udtagelse af stævning, er vi kompetente og leverer en kvalificeret rådgivning til vores klienter til en konkurrencedygtig pris. 

Vi tilbyder ligeledes administrering af afdragsordninger og kreditovervågning, så relevante skridt kan iværksættes, hvis debitor på et senere tidspunkt måtte komme til penge.

Inkasso for bank- og finansieringsbranchen

Igennem en årrække har DELACOUR udført omfattende inkassovirksomhed for kunder inden for bank- og finansieringsbranchen. 

Med et konsekvent fokus på vores kundes interesser og under iagttagelse af gældende lovgivning på området inddriver vi kundens tilgodehavende hos debitor.

Hvis der er tale om tilgodehavender med sikkerhed i debitors aktiver, forestår vi den samlede proces fra indledende henvendelser til frivilligt eller tvangsmæssigt salg - alt med henblik på opnåelse af størst muligt provenu for vores kunde.

Hvis der opstår tvist under inddrivelsen, tilbyder vi at varetage vores kundens interesser under en eventuel retssag.

Inkassering af kunders tilgodehavende sker altid efter en tilbundsgående undersøgelse af debitors økonomiske forhold, så kundens interesser varetages i bedst muligt omfang. Hvis debitor ikke umiddelbart har mulighed for at indfri vores klients fulde tilgodehavende, administrerer vi ligeledes indgåede afdragsordninger.

Realkreditinkasso

DELACOURs inkassoteam har opbygget solide kompetencer inden for alle dele af inkassering af lån i fast ejendom og varetager derfor også realkreditinkasso for flere af de store danske realkreditinstitutter. 

Vi rådgiver bl.a. om:

  • Henstand/afdragsordning
  • Udlæg i ejendommen
  • Gennemførelse af tvangssalg
  • Retsforfølgning mod selvskyldnerkautionister

Røde kviste

Tilbagetagelsesforretninger

Aktiver af stor værdi finansieres i dag, og finansieringen sker typisk i form af købekontrakter med ejendomsforbehold, leasingaftaler eller gældsbreve med tilhørende ejerpantebrev.

Uanset finansieringsform og uanset, om aftalen er indgået med erhvervsdrivende eller privatpersoner, og uanset hvilken type aktiv, finansieringen vedrører, kan DELACOURs iinkassospecialister være behjælpelige, når debitor ikke overholder sine forpligtelser.

Hurtig tilbagetagelse af et finansieret aktiv er af største betydning for kreditor, for at sikre aktivets tilstedeværelse og værdi.

Vi har gennem en lang årrække forestået tilbagetagelsesforretninger for en række af Danmarks største finansieringsselskaber. Hos DELACOUR får du hurtig, kompetent og kvalificeret bistand og rådgivning i alle faser - fra misligholdelsen indtræder til aktivet er tilbageleveret. Vi forestår og rådgiver om alle forhold i relation til tilbagetagelsen af aktivet, herunder om de nødvendige betingelser i henhold til relevant lovgivning er opfyldt. Hvis det viser sig, at være nødvendigt med politimæssig assistance, rådgiver vi dig også omkring dette. Endelig varetager vi også dine interesser i forsikringsmæssig henseende og forestår korrespondance med forsikringsselskaberne, hvis din virksomhed har et forsikringsmæssigt krav som følge af skade på eller bortkomst af et finansieret aktiv.

Tvangsauktioner

DELACOUR forestår løbende salg af alle typer fast ejendom på tvangsauktion for vores kunder, og vi bistår både private og virksomheder med at opnå det bedste resultat i forbindelse med køb af fast ejendom på tvangsauktion.

Vi har endvidere stor viden om og erfaring med særlige auktionsretlige problemstillinger som eksempelvis momsspørgsmål, panthaverregnskaber, uensartede behæftelser af ejendomme, bygning på lejet grund og brugeligt pant.

 Faktaboks_Indendukoeber

Hvilken rådgivning kan din advokat give dig?

Regler om fortrydelsesret, tilstandsrapport og tegning af ejerskifteforsikring, som normalt hører til et huskøb, finder ikke anvendelse, når man køber hus på tvangsauktion. Derfor er det en god idé at være på forkant inden tvangsauktionen, og rådføre sig med fx banken, en håndværker og sin advokat. Du køber ejendommen som beset, og det anbefales at du deltager i den planlagte fremvisning inden tvangsauktionen. 

Din advokat gennemgår alle de juridiske problemer, som kan udledes af ejendommens salgsopstilling. Det kan fx være forhold omkring forurening, byggeansøgninger, lejeforhold m.v. Advokaten kan rådgive dig om dette, og om potentielle faldgruber ved en tvangsauktion.

Herudover kan advokaten sikre, at du har den rette sikkerhedsstillelse og sørge for indeståelse over for fogedretten i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Advokaten kan også hjælpe dig med at opnå auktionsskøde på ejendommen.

Kommuner kan spare ressourcer på inddrivelse af ejendomsskatter

Inddrivelsesopgaven omkring ejendomsskatter overgik i 2017 til kommunerne. Vi indledte i den forbindelse et samarbejde med Aarhus Kommune om at inddrive kommunens udestående restancer på ejendomsskatter. Det blev et tæt samarbejde om udviklingen af en digital løsning, der er designet til at modtage dataudtræk fra KMD Opus Debitor. Dette betyder effektive, ressourcebesparende arbejdsgange og høj inddrivelsesprocent allerede inden tvangsauktion.

Læs mere i denne brochure >