Skal der stilles sikkerhed for opfyldelse af auktionen?


Højestbydende skal straks stille sikkerhed for opfyldelse af auktionen.  Sikkerheden stilles ved deponering af penge eller ved en bankgaranti, eller eventuelt ved en advokatindeståelse. Fogedretten kan på begæring udsætte auktionen og meddele højestbydende en frist på ikke over 7 dage til at stille sikkerheden, betinget af, at der straks stilles sikkerhed for de omkostninger, der måtte være forbundet med afholdelse af en ny auktion, hvis sikkerheden ikke stilles. Sikkerhedsstillelsen opgøres som de restancer, der dækkes af auktionsbuddet, ¼ af de hæftelser, der kan kræves udbetalt, og som opnår dækning af auktionsbuddet, og endeligt størstebeløbet.