Hvordan overdrages ejendommen?


Højestbydende skal efter auktionens afslutning opfylde auktionen i henhold til auktionsvilkårene. I praksis sker det ved udstedelse af samtykkeerklæringer til udstedelse af auktionsskøde fra de rettighedshavere, der har opnået dækning af budsummen i forbindelse med betaling af disse. Efter godtgørelse af, at auktionen er opfyldt, kan højestbydende kræve, at fogedretten udsteder auktionsskøde. Køberen skal tage auktionsskøde på ejendommen senest 1 år efter auktionen. Omkostninger ved tinglysning af auktionsskøde, herunder tinglysningsafgift, afholdes af auktionskøber.