Hvad indebærer tilbageholdelsesretten og panteretten efter NSAB 2015?


Hvis NSAB 2015 er aftalt, har speditøren/transportøren tilbageholdelsesret og panteret i godset efter § 14 og dermed ret til også at kræve tilgodehavende vedrørende andet gods betalt, inden godset udleveres. Det fremgår ikke af NSAB 2015 § 14, men det er en klar forudsætning for udøvelse af panteretten, at fragtskyldneren også er ejer af det pågældende gods. Ejendomsretten går typisk over til køber på det tidspunkt, hvor godset er individualiseret, hvilket typisk senest vil være tilfældet ved opstarten af transporten. Panteretten er derfor typisk relevant ved importforsendelser, hvorimod godset ved eksportforsendelser typisk allerede har skiftet ejer ved transportens påbegyndelse og således ikke længere ejes af fragtskyldneren, når panteretten udøves.

Betales speditørens forfaldne fordringer ikke, er speditøren berettiget til, at sælge så meget af godset, at speditørens samlede fordringer inklusive omkostninger dækkes. Speditøren skal så vidt muligt i god tid underrette ordregiveren om de skridt, speditøren agter at foretage med henblik på salg af godset