Hvad er en spaltning?


Ved en spaltning forstås, at et selskab overdrager sine aktiver og passiver (eller
en del heraf) til et eller flere nystiftede eller eksisterende selskaber (kaldes modtagende selskaber). Spaltningen indebærer, at kapitalejerne i det spaltede selskab modtager kapitalandele i det modtagende selskab som vederlag. Spaltning kan ske som ophørsspaltning eller grenspaltning.

Spaltning af selskaber kan ske skattefrit efter reglerne i fusionsskatteloven og kan enten
ske med/uden tilladelse fra SKAT.