Med hvilket varsel kan en forhandleraftale og en handelsagentaftale opsiges?


Handelsagentaftalen
Opsigelsesreglerne følger af handelsagentloven. 

Er agentaftalen ikke indgået for en bestemt periode, kan agenturgiveren og handelsagenten i det første år af aftaleperioden opsige aftalen med et varsel på 1 måned til en kalendermåneds udgang. Varslet forlænges med 1 måned for hvert påbegyndt år, agenturaftalen har bestået. Varslet kan dog ikke overstige 6 måneder, medmindre andet er aftalt. 

Der kan ikke ved forudgående aftale fastsættes kortere varsler end dem, der er nævnt i stk. 1. Dog kan det aftales, at handelsagenten kan opsige aftalen med 3 måneders varsel, selv om aftalen har bestået i 3 år eller mere.

Aftaler parterne længere opsigelsesvarsler end de førnævnte, må varslet ikke være kortere ved opsigelse fra agenturgivers side end ved opsigelse fra handelsagentens side.

 

Forhandleraftalen
Der gælder ingen lovregler omkring opsigelse af forhandleraftaler, og opsigelsesvarslerne beror derfor på parternes aftale. Hvis ikke der er aftalt opsigelsesvarsler, følger det af retspraksis, at aftalen kan opsiges med et rimeligt varsel. Har parterne haft en langvarigt samarbejde, vil aftalen uden udtrykkelig aftale herom typisk skulle opsiges med mindst seks måneders forudgående varsel.