Har forhandlere og/eller handelsagenter krav på godtgørelse ved aftalens ophør?


Handelsagenten

Handelsagenten har ifølge handelsagentloven krav på en godtgørelse, hvis og i det omfang

 1. agenten har skaffet agenturgiveren nye kunder eller en betydelig udvidelse af handelen med den bestående kundekreds, og forbindelsen med disse kunder fortsat vil give agenturgiveren betydelige fordele, og
   
 2. betaling af godtgørelse er rimelig under hensyn til samtlige omstændigheder, herunder navnlig agentens tab af provision af aftale med disse kunder.

Godtgørelse kan ikke overstige et beløb, der svarer til 1 års vederlag beregnet på grundlag af handelsagentens gennemsnitlige årlige vederlag i de seneste 5 år. Har agenturaftalen varet mindre end 5 år, beregnes beløbet på grundlag af det gennemsnitlige vederlag i perioden.

 

Handelsagenten har ikke krav på godtgørelse, hvis

 1. agenturgiveren bringer aftalen til ophør på grund af væsentlig misligholdelse, der kan tilregnes agenten,
   
 2. agenten bringer aftalen til ophør, medmindre dette er berettiget som følge af
  • omstændigheder, der skyldes agenturgiveren, eller
  • agentens alder, svagelighed eller sygdom, således at det ikke med rimelighed kan kræves, at agenten fortsætter sin virksomhed, eller
      
 3. agenten efter aftale med agenturgiveren overdrager sine rettigheder og pligter ifølge agenturaftalen til en anden.

 

Forhandleren
Der findes i dansk retspraksis ingen eksempler på, at en forhandler har fået tilkendt en godtgørelse i tilfælde af aftalens ophør (med mindre retten til godtgørelse følger udtrykkeligt af parternes aftale).