DELACOUR godkendt som depositar for ejendomsfonde

DELACOUR har som ét af kun seks selskaber i Danmark fået tilladelse af Finanstilsynet til at være depositar i medfør af FAIF-loven.

Mange af de opgaver som depositaren skal varetage er ganske nært beslægtet med
opgaver, som vi via vores advokatvirksomhed har oparbejdet stor erfaring og kompetencer indenfor, bl.a. i forbindelse med håndtering af klientmidler og lignende.

Depositar funktionen er placeret i DELACOURs afdeling for fast ejendom og vil blive varetaget af personer med stor erfaring inden for konti afstemning, kontrol af
forretningsgange og transaktioner.

I praksis vil de for DELACOUR relevante AIF´er bestå af dansk registrerede selskaber/fonde, der ejer ejendomme, enten direkte og/eller indirekte via ejerskab til kapitalandele i selskaber/fonde, der ejer ejendomme. Ejendommene kan være beliggende i Danmark eller udlandet.

For yderligere om FAIF-Loven, herunder depositarfunktionen, læs mere her.

DELACOUR vil være erhvervslivets foretrukne advokat og kan med Finanstilsynets godkendelse som depositar tilbyde såvel eksisterende som nye klienter indenfor ejendomsbranchen endnu en service.