DELACOUR Advokatfirma har som ét af kun 6 selskaber i Danmark fået tilladelse af Finanstilsynet til at være depositar

Det følger af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven),
at en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF’en) skal udpege en depositar for hver enkelt alternativ investeringsfond (AIF), som FAIF’en forvalter. Loven implementerede et EU Direktiv, der blev vedtaget med det formål at højne  investorbeskyttelse belært af dyrt købt erfaring under finanskrisen. Man konstaterede således et behov for at adskille opbevaring af aktiverne og forvaltningsfunktionen, samt for at holde investorernes aktiver adskilt fra FAIF´en.

FAIF-loven trådte i kraft den 22. juli 2013 indeholdende en frist til den 22. juli 2014,
hvor alle danske AIF’er enten skulle have en registreret/tilladt forvalter eller være registreret/tilladt som selvforvaltende. Manglende overholdelse heraf kan og vil udløse dagbøder og i yderste konsekvens fængselsstraf for ledelsen i AIF’er uden en forvalter.

Afgørende for om en AIF skal registreres eller have tilladelse er om aktiverne (ejendommene) i AIF’en og dens eventuelle datterselskaber sammenlagt overstiger en værdi på enten (i) EUR 100 mio. eller (ii) EUR 500 mio., forudsat der ikke anvendes belåning og ingen investorer i AIF’en har ret til at blive indløst i en periode på minimum 5 år efter deres investering. Er der tale om aktiver, der er belånte og som på koncernbasis har en værdi på mere end EUR 100 mio., skal AIF’en (der ofte vil være et holdingselskab) en­ten være selvforvaltende, dvs. selv leve op til FAIF-lovens krav til forvaltere, eller indgå aftale med en forvalter. Uanset hvad er det dog et krav, at AIF’en også ind­går en aftale med en af Finanstilsynet godkendt depositar.

I praksis vil de for DELACOUR relevante AIF´er bestå af dansk registrerede selskaber/fonde, der ejer ejendomme, enten direkte og/eller indirekte via ejerskab til kapitalandele i selskaber/fonde, der ejer ejendomme. Ejendommene kan være beliggende i Danmark eller udlandet.

 

Omfattende enheder
Hedgeforeninger og kapital­fonde er med sikkerhed omfattet af FAIF-loven. Hvorvidt et ejendomsselskab er omfattet af loven vil typisk bero på selskabets faktiske aktiviteter og organisering.

Hvis selskabets primære aktiviteter og organisation vedrører drift af ejendomme, herunder administration, udlejning og vedligeholdelse, vil selskabet typisk være undtaget for loven. Vedrører selskabets aktiviteter og organisation derimod i det væsentligste investering i og udvikling af ejendomme, vil selskabet typisk være omfattet af loven. Er hovedaktiviteten produktion eller opførelse af ejendomme (fx byggevirksomheder og ejendomsudviklere), og erhvervelsen af ejendomme udgør en ikke-væsentlig del af selskabets samlede aktivitet, vil selskaber af denne type ikke være omfattet af FAIF-loven.

 

Depositaren og depositarens opgaver
Depositaropgaver kan varetages af kreditinstitutioner, fondsmæglere eller andre enheder, som senest DELACOUR Advokatfirma. Disse enheder får en særlig tilladelse af Finanstilsynet, hvis en række forudsætninger er opfyldt. Der stilles således krav til typen af AIF´er og også til de enheder, der ønsker at fungerer som depositar.

Depositarens opgaver kan inddeles i 3 overordnede emner;

  1. overvågning af AIF´ens cash-flow,
  2. opbevaring af AIF´ens aktiver og
  3. tilsynsfunktion.

 

DELACOUR som depositar
Depositar funktionen er placeret i DELACOURs afdeling for fast ejendom og varetages af personer med stor erfaring inden for transaktioner og kontrol af forretningsgange m.v. De handlinger, som depositaren skal foretage, er nært beslægtet med de handlinger, som vi kender fra vort arbejde som advokater, herunder i forbindelse med håndtering af klientmidler.

DELACOUR har siden lovens ikrafttræden rådgivet indenfor ejendomssektoren om lovens omfang og konsekvenser. Har man behov for rådgivning om FAIF-loven m.v., tager vi gerne et uforpligtende møde.